Charakteristika nejstarších východních států a civilizací

12. července 2007 v 13:27 |  Maturitní otázky z dějepisu
Charakteristika nejstarších východních států a civilizací
Staroorientální despocie
- ,,říční civilizace"
- základní zdroj obživy - půda → symbolickým vlastníkem - despota (absolutní vládce i bůh)
faktickým vlastníkem - občiník (rolník, obchodník, řemeslník)
- orient = východ
- skuteční vládci - kněží, vojenští hodnostáři a státní úředníci
- otroci - v období války státní majetek
- občiník - hlavní výrobní síla → asijský výrobní způsob
- Egypt, Indie, Čína, Mezopotámie
- Asýrie, Sýrie, Palestina, Fenýcie, Chetitská říše
Mezopotámie
- mezi řekami Eufrat a Tigris
- každoroční záplavy → úpravy řek (zavodňovací a odvodňovací kanály
→ naprosto nutná spolupráce - nutnost vzniku státních útvarů
1. Sumerské městské státy (3500 - 2300 př. n. l.)
- Ur, Uruk, Lagaš, Umma, Kiš
- boj o nadvládu (= hegemonie =)
- vzájemné boje → funkce vrchního velitele (ensi, lugal ) → panovník
- chrám součástí paláce → palácové hospodářství → monarchie → vyšší daně
- vzájemné války → snadná kořist Akkadů
2. Akkadská říše ( 2300 - 2000 př. n. l. )
- Akkad ( panovník Sargon )
- hlavně obchod
- neměli správu země → rozbili ji Gutijci
Sumerské městské státy se na sto let vzpamatovali
- staví zikkuraty - pyramidová stavba
- mnoho účelů
- z glazovaných cihel (červená, zelená, modrá, žlutá)
- vymysleli písmo - hospodářské důvody
- piktografické = obrázkové
- ideografické = klínové
→ neobyčejně těžká
- školy = domy tabulek
- učitel = velký bratr
- neobyčejně těžké vzdělání - znak = souhláska, slabika, celé slovo
- Epos o Gilgamešovi - zapsán až starobabylonské období

3. Starobabylonská říše ( 1900 - 1600 př. n. l. )
- Babylon ( Chammurabi )
- cca 1 mil. obyv.
- Amorité
- Chammurabiho zákoník ( do 19. stol. - Írán, Irák )
- společnost - awílum -velmi těžké tresty
- muškénum - nejméně trestáni
- otroci - mohli mít majetek
- volně se pohybovali a ženili
Přichází Chetité - dobíjí Babylon
- Muršiliš I.
Příchod Kassitů - ( 1600 - 1200 př. n. l. )
Roku 1200 - 700 př. n. l. se stala Babylonie součástí Asyrské říše

4. Novobabylonská říše ( 612 - 539 př. n. l. )
- Babylon ( Nabukadnesar II. )
- chaldejská dynastie
- nejnádhernější rozkvět→ Semiramidiny visuté zahrady
- 587 př. n. l. dobil Palestinu → ,, Babylonské zajetí Židů "
- také dobil Egypt
- 539 př. n. l. perský král Kýros - konec Babylonu → konec babylonských dějin
Kultura v Mezopotámii
- písmo, legendy, matematika, astrologie, lékařství
- bohové: Marduk a Ištar
- míry ( 24 palců = 40 cm )
- 10 a 60 soustava
- 12 dvouhodin = 3 spali, 3 noční stráž, 3 státní záležitosti, 3 vlastní zábava
Egypt
- okolí Nilu
- nejlepší podmínky = delta Nilu → Dolní Egypt
- drahokamy, rudy, zlato
- používají těžké časové zařazení - Manetho ( 300 př. n. l. )
- Egyptské pamětihodnosti ( 31 dynastií )
- 5 rok vlády faraóna Ramese II.
→ dodnes je v egypt. dějinách mnoho ,,bílých míst"
1. Archaická doba( konec 4. - začátek 3. tis. př. n. l. )
- snaha o spojení Horního a Dolního Egypta
- doba nejméně zmapovaná
- 1. a 2. dynastie

2. Stará říše ( zbytek 3. tis. př. n. l. )
- doba sjednocení Dolního a Horního Egypta
- staví - sfingy
- pyramidy → prázdná pokladna → zvýšení daní → konec
→ monumentální architektura

3. Střední říše ( 2000 či 1500 - první pol. druhého tis. )
- říše rozdělena na 42 nómů - monarchové
- zakládány nové oázy na pěstování obilí - př. Fajjumská oáza - obilnice země…
- už tolik nehýří penězi → pouze pevnosti a skalní hrobky
- Hyksósové - hyk šasu = vládci pouští - měli koně a vozíky → rozbili Střední říši a ovládli Dolní Egypt
4. Nová říše ( 1580 př. n. l. )
- nová dynastie → vytlačili Hyksósy → obnovili slávu Egypta
- největší územní rozsah
- obraná válka se mění ve válku dobyvačnou
- Thumos II. - dobyl Mezopotámii a Súdán
- údajně našel pramen Nilu
- bohatá válečná kořist → staví úžasné chrámy v Karnaku a Luxoru
- Achnaton - vystavěl město slunce Achnaton
- už ne Amon ale Aton
- zavražděn
- Tutanchamona - syn Achnatona
- jako jediný nevykradenou hrobku
- zemřel na embolii či otravu krve - komplikace při zlomenině
- hrobky vykrádali amonovi kněží
- Ramess II. - porazil chetity
- postavil skalní chrám v Abů Simbelu
- víra vede Egypťany k mumifikaci - balzamování ( kanopy - nádoby na vnitřnosti )→ znají lidské tělo - dobří lékaři ( ortopedové, zubaři, očaři, chirurgové )
Asýrie
- 2. tis. př. n. l.
- kolem města Aššur ( panovník, bůh, hl.město )
- obchodovali s cínem, mědí, stříbrem a textilií
- zakládali rodinné obchodní společnosti
- pro své zboží zakládali kolonie
- stáda mezků
- dobří vojáci
- panovník Sargon II. - největší rozkvět - dobytí Egypta
- správa za pomoci guvernérů
- ze svých válek vystavěl město Ninive ( žlutomodré cihly, paláce - sloupy )
- eben, mahagon - vzácná dřeva Indie
- reliéfy ( bohové - býčí tělo s křídly )
- zoologické a botanické zahrady
- vodovody, fontány
- nejstarší knihovna světa = Aššurbanipal
- rok 612 př. n. l. - Médové a Novobabyloňané - vtrhli do města a zničili říši
Sýrie
- politicky a geograficky nejednotná
- mezi městy Ugarit ( přístav,hlav. obchod ) a Mari ( hlav. město )
- palác přes 200 komnat - kobaltová výzdoba s bílou barvou
- koupelny, záchody, kanalizace, knihovny, archivy
- klínové písmo
- zničeno Chammurabim
Indie
- první civilizace kolem řeky Indus → zemědělci ! bydlí ve městech !
I. Městská civilizace 2. pol. 3. tis. př. n. l. (bronzová) - Harappská kultura
- města - Harappa a Mohendžo - dáro
- obrázkové, dodnes nevyluštěné písmo
- široké dlážděné ulice, vodovody, kanalizace, lázně
- skromné stavby, podobné, spali ne střechách domů
- domy se zahradami
- džungle poskytovala vzácné dřevo - eben, mahagon, santal → vývoz
- drahokamy, zlato
- v polovině 2. tis. př. n. l. přichází kmen Árjů - železná kultura - zničili bronzovou kulturu
II. Kastovaná společnost
- náboženství - bráhmanismus
1.) Bráhmani - kněží, volí panovníka
2.) Šátriové - vojáci, z této vrstvy bývá panovník
3.) Vajšové - řemeslníci, obchodníci, rolníci - pracující vrstva
4.) Šůdrové - postavení otroků
- Bráhmanismus - pokud se člověk choval celý život podle regulí společnosti, mohl se převtělit do duše lepší kasty X horší - věc, zvíře
- 6. stol. př. n. l. - reforma bráhmanismu - BUDHA ( z vrstvy šátriů )→ buddhismus
- pomoc nejubožejším - stav naprosté blaženosti a uvolněnosti - NIRVÁNA - 8 zákl. kroků
- dnes v Indii - hinduismus
- buddhismus - nejmírumilovnější
Bohové bráhmanismu - Višnu -dobro
- Šiva - zlo
- Bráhma - stvořitel + Šakty - bohyně matka + stovky dalších
Kultura
- číslice 1-9, záporná i kladná čísla
- výpočty těles
- skvělí lékaři - vodoléčba, bylinky
- Védy, Rámájana
Indické dynastie
- sjednocovací proces probíhá 1. tis. př. n. l.
Rod Maurjů
- nejznámější vládce Čandragupta - rozšířil Indii
- nejproslulejší vládce Ašók (273 - 233 př. n. l.)
- důmyslná správa země - systém neúplatných státních úředníků
- krutý panovník → za nedodržování jeho zákonů a příkazů - trest SMRTI
- všechny zákony a nařízení byly vytesány do kamenných sloupů podél cest po celé zemi
- zavedl - širší silnice
- ovocné stromy podél cest
- veřejné studny
- povinné pěstování léčivých rostlin
- veřejné nemocnice + nemocnice veterinářské
Rod Gruptů ( 4 - 5 stol. )
- největší rozkvět - obchodní velmoc
- " Zlatý věk indické kultury a vzdělanosti "
- nájezdy Bílých Hunů
- 7. st. příchod Islámu
- rozpad na dnešní Pákistán a Indii
Čína
- izolovanost vývoje
Severní Čína
- Chuang - che ( = "metla Číny" = )
- nepříznivé počasí
- sójové boby, proso, pšenice
- "jedlíci nudlí"
- jednoduché domy, města s hradbami, pravidelné úhly ulic → nevýstavní města
Jižní Čína
- krásná údolí
- Jang - c´- t´iang - splavná - dopravní ruch
- milována
- ideálně hluboká
- "jedlíci rýže"
- subtropické klima
- cihlové poschoďové domy nalepené na sobě, úzké uličky → přesto výstavnější města
Mytologie
- Země z chaosu, první člověk z vejce → bílek nebe, žloutek země
- děti mírumilovní mudrcové
_____
- znakové písmo
- učení o světě ( Jing a Jang )
- oddělují reál od snu

konfucianismus ( čínská filosofie )
- Konfucius
- člověk musí poslouchat svého nadřízeného → nejposlušnější na světě ( myslí si, že císaři jsou hodní )
X
taoismus ( Kniha o Tao a ctnosti )
- Lao´c
- víra v přirozenost duše
- "Kdo se prosazuje, nemůže být uznáván. Kdo se vyvyšuje, nemůže vynikat. Kdo zná druhé je chytrý. Kdo zná sebe je moudrý."
Nejstarší čínské dynastie:
Sia ( 2200 - 1750 př. n. l. )
Šang = Jin ( 1750 - 1100 př. n. l. )
Čou ( 1100 - 220 př. n. l. )
- císař = bohem ( do roku 1948 )
- pět vynálezů 1.) hedvábí ( pevné, pohodlné )
2.) porcelán ( pevný, lehký )
3.) střelný prach
4.) papír
5.) kompas ( ten jediný prozradili )
- platidla - sekyrky, bronzové předměty
- tržiště - věštírny ( želví krunýř,vnitřnosti ptáků )
- zesnulým dávány živé oběti ( manželky )
roku 221 př. n. l. panovník Čchin ( vládl patnáct let )
- sjednotil Čínu = stejná platidla, míry, váhy, velikosti obchodních vozů
- začal se stavbou Velkého kanálu - spojení Sev. a Již. Číny
- začal stavět Dlouhou zeď ( Velká čínská zeď )
- krutý vládce → pronásledoval konfucionisty
- šest tisíc vojáků ( hlinění )
Chanové ( 206 př. n. l. - 220 n. l. )
- ve starověku 57 mil. obyv.
- Hedvábná cesta ( do Evropy hedvábí ) - Řím
- dali jméno Číňanům
Fenýcie = Foinikie
- přímořský stát
- přístavy -Byblos, Sidon, Tyros
- zakládají kolonie po celém Středomoří - nejslavnější Kartágo
- skvělí řemeslníci - luxusní zboží - purpurová látka
- nábytek ( vykládaný ) - mahagon, eben, santal
- skleněné výrobky
- hláskové písmo - jako první na světě → převzali ho pak Řekové

Chetité
- jádro v Malé Asii ( Anatolii )
- hlavní město Chattuš (aš)
- chov dobytka
- koně → válečníci ( skvělí jezdci a lukostřelci )
- při dobyvačné válce - Starobabylónskou říší
- Egypt
- jakási cla za přechod přes území
- klínové písmo ( B. Hrozný )
- uctívají své mrtvé, staví jim sochy
- úcta ke stáří vede k dynastickým sporům
- kolem roku 1200 př. n. l. rozvráceni mořskými národy
Persie
- velká civilizace ( první s dobyvačnou politikou ) → dobyli největší území
- hlavní město - Persepolis ( Persepol ) - palác sta sloupů (ovlivněny Řeky )
- Kýros II. veliký - zakladatel - 6. stol.
- ovládl Malou Asii, Palestinu, Mezopotámii, Sýrii
- Kambýses - syn Kýra
- dobyl Egypt ( 525. př. n. l. )
- byl zavražděn
- Dareios I. - Řecko-perské války
- bitva u Marathonu - žoldáci → při nebezpečí utekli Þ prohry
- velké neobratné lodě ( pádla )
- Xerxes - prohrál války
- poslední úder Persii - Alexandr Veliký
Židovské kmeny
- 2. tis. př. n. l. přicházejí k Jordánu a Mrtvému moři
- střetli se s Kananejci ( Kanaán ) → nakonec soužití
Genesis = Berešit ( na počátku )
Mojžíš = Moše ( vyvedl Židy z Egypta )
- vodil je 40 let - pak monoteismus - judaismus
Jahve = JHWH
- Adonaj (pán ), Hašem ( jméno )
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Paja Paja | E-mail | 12. února 2008 v 14:16 | Reagovat

mmkjjziop

2 li.pa li.pa | Web | 28. září 2008 v 11:36 | Reagovat

dik moc

3 Petraa Petraa | E-mail | 24. listopadu 2008 v 18:23 | Reagovat

D9ky..supeeer

4 bbbb bbbb | 1. května 2010 v 11:49 | Reagovat

děkuju moc:-)

5 Tomáš Tomáš | 22. dubna 2012 v 7:13 | Reagovat

Moc nádherný. Lepší stránku jsem najít nemohl.

6 wallman wallman | Web | 9. září 2016 v 0:57 | Reagovat

inzerce zdarma půjčky :-|

7 PhilipHaf PhilipHaf | E-mail | Web | 29. listopadu 2017 v 5:37 | Reagovat

ome people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

<a href=https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-generique-uk/>https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-generique-uk/</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.