Svět v letech 1848 - 1914 a,

15. května 2007 v 16:23 |  Maturitní otázky z dějepisu

Svět v letech 1848 - 1914

Francie za II. císařství

Ve Francii se vyvíjel průmysl, politika Napoleona III.: "bič a cukroví"
- zákazy stávek; lepší podmínky pro venkov
- soudí, že vládne pro všechny stejně
- hlavní opory jeho režimu: úřednictvo, vojsko, kněží
- vede bohatý, nákladný život (snaha o podobu Napoleonovi I.)
- přestavba Paříže: široké ulice (bulváry) - tím dal lidem práci
- zahraniční politika je vyplněna válkami
- 1848 válka proti Italské revoluci (na straně papeže)
- 1853-56 zásah do Krymské války (Turci × Rusku) o černomořské úžiny
. . . . . . . . - spolu s Anglií zasáhli na straně Turecka a porazili Rusko
- 1859 - zásah do konfliktu Itálie × Rakousku
- zasahuje i do bojů v Číně
- 1859 - 1869 výprava do Sýrie (Francie se podílí na stavbě Suezu)
- 1862 - 1867 zásah do Mexické občanské války
. . . . . . . . - Francouzi dosadili na trůn habsburského arcivévodu Maxmiliána (bratr Františka Josefa I.)
- USA činili nátlak na Francii, aby opustila Mexiko (aby se do toho nemíchali)
. . . . . . . . . . . . - Maxmilián zde neměl žádnou oporu (zastřelen)

- 1870-1 válka s Pruskem
. . . . . . - měla být řešením vnitřních problémů
. . . . . . - Bismarck chtěl dokončit sjednocení - připojit jihoněmecké státy (pod vlivem Francie)
. . . . . . - obě strany usilují o konflikt (jen čekají na záminku)
. . . . . . - uvolnil se Šp. trůn - nabídli ho pruskému královskému rodu Hohenzollerů
. . . . - pro Francii by to znamenalo obklíčení Pruskem
. . . . . . - Napoleon III. vystoupil proti této nabídce a požádal pruského krále, aby se nároku vzdal
- odp.: Emžská depeše (byla však Bismarckem upravena ještě než se dostala ke králi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . - tak, že byla pro Francii urážkou
- v červenci 1870 Francie vyhlásila Prusku válku

- za šest týdnů byla francouzská armáda obklíčena u Sedanu i s císařem a kapitulovala
- po kapitulaci dochází v Paříži k povstání lidu
- 4. září vyhlášena třetí republika (zastoupeni republikáni i monarchisté)
- Bismarck pokračuje ve válce, v polovině září je již obklíčena Paříž
- v Paříži vznikají Národní Gardy z dobrovolníků, Pařížané se ozbrojili a
. byli odhodláni se Prusům bránit
- v říjnu se však v Metách vzdala druhá část francouzské armády a Fr. vláda začala s Bismarckem
. tajně vyjednávat, v lednu 1871 bylo uzavřeno příměří a začaly se vyjednávat mírové podmínky
- ve Versailleské zrcadlové síni bylo vyhlášeno Německé císařství

Pařížská komuna (doba příměří: leden - květen 1871)

- pokus o "diktaturu proletariátu" (vliv Marxe)
- trvala 72 dní
- střety mezi buržoazií (která si chtěla upevnit svou moc) a socialisty
- vláda chce odzbrojit národní gardu
- 17. - 18. března vláda poslala vojsko, to však nezasáhlo a vypuklo povstání
- vojsko se spojilo s Národními Gardami a ovládlo město; vyhlásili pařížskou komunu (18.3.)
- vláda uprchla z Paříže do Versailles a začala připravovat útok proti komuně
- v rukou vlády však zůstaly banky
- 26. března 1871 se konaly volby do rady Komuny - chtěli být legitimní vládou
- opatření komuny:
. . . . . . národní gardy nahradili policií a armádou
. . . . . . byl odstraněn starý státní aparát a zavedeny nové orgány moci
. . . . . . vládní úředníci se stali volitelní a sesaditelní
. . . . . . přijata sociální opatření ve prospěch dělnictva, bezplatné vyučování
. . . . . . řešeny bytové otázky, továrny byly pod dělnickou kontrolou
. . . . . . vyhlášena rovnoprávnost žen
- komuny vznikaly i v Lyonu, Toulouse a v Marseille; venkov se však nezapojil
- v dubnu 1871 se Versailleská vláda chystala zaútočit na Paříž (ta byla však obklíčeny Prusy)
- v květnu byla podepsána dohoda o míru s Prusy (Francouzi museli zaplatit 5 mld. franků -
. . . - dosud největší válečné reparace; musela odevzdat Alsasko a Lortinsko)
- vojska z Versailles zaútočila na Paříž přes Pruské linie (dohoda s Prusy)
- v Paříži probíhal "májový týden bojů na barikádách"

- 28. května byla komuna poražena a zaveden teror proti komunardům (zemřelo asi 30 000 lidí)
- poslední komunardi byli zastřeleni u zdi Pére Lachaise
- několik tisíc lidí bylo odsouzeno na galeje - nucené práce v koloniích

Sjednocení Itálie

Guiseppe GaribaldiGiuseppe Mazzini - program na sjednocení Itálie risorgimento. Byl ve hnutí Mladá Itálie, které mělo být součástí "Mladé Evropy". V roce 1852 ministerský předseda sardinského království Cavour chtěl sjednotit Itálii pod dynastii, která zde vládla (Savojská dynastie - Viktor Emanuel II.) Cavour hledá pomoc také ve Francii (Napoleon III.) a chce využít i národně - osvobozeneckého hnutí. Roku 1859 je ve válce proti Rakousku Rak. poraženo u Magenty. To podnítilo povstání v dalších Italských zemích (Parma, Modena, Toskána, Romagna). Došlo zde k plebiscitu (lidovému hlasování, připojili se k Sardinii). Napoleon III. uzavřel s Rakouskem mír, Rakousko odstoupilo Lombardii (Milán). Roku 1860 vypuklo rolnické povstání na Sicílii (proti Bourbonům) - v čele byl Garibaldi (připlul na pomoc se svými dobrovolníky) - tomuto tažení se říká "tažení tisícovky". Ovládl Sicílii a jižní Itálii s Neapolí. Cavour ho přesvědčil, aby se tato území připojila k Sardinskému království a aby Garibaldi předal moc Viktoru Emanuelovi II. A tak bylo roku 1861 vyhlášeno Italské království (konstituční monarchie) s hlavním městem Turínem.
Roku 1866 Itálie využila porážky Rakouska v Prusko-Rakouské válce a připojila Vídeňskou smlouvou Benátsko. Roku 1870 byla poražena Francie Pruskem (Francie = dosavadní ochránce papežského státu) => k Itálii připojen i papežský církevní stát a roku 1871 se hlavním městem Italského království stal Řím.
Italští nacionalisté chtěli připojit ještě Terst, Dalmácii, Savojsko a Nizzu (tzv. "Italia Irredenta" = neosvobozená). Sjednocení Itálie však nepřijal papež. Tomu zůstal jen Vatikán (0,4 ha). Prohlásil se za Vatikánského zajatce a na protest Vatikán neopouštěl.
Sjednocení Itálie však neodstranilo rozdíly mezi severní a jižní Itálií.

Sjednocení Německa

V 50. - 60. letech v Německu vypukla tzv. Grümderská (zakladatelská) horečka. Začaly vznikat podniky, dochází k rozvoji kapitalismu a k zavádění nejmodernější technologie výroby. Hlavní zájem měla buržoazie, která chtěla vytvořit jednotný stát. Na podnikání se účastnili také junkeři. Představitelem Junkerů byl Otto von Bismarck, který se stal prvním ministrem Pruska. Cílem bylo sjednotit Německo pod vládu Pruska "krví a železem".
Roku 1864 Prusko zavleklo Rakousko do války proti Dánsku (o území Šlezvicka a Holštýnska). Dánsko bylo poraženo, Prusku připadlo Šlezvicko, Rakousku Holštýnsko (přístav Kiel). Roku 1866 vyvolalo Prusko válku s Rakouskem o Holštýnsko. Prusko mělo totiž nejlepší armádu v Evropě a chtělo oslabit Rakousko, oslabit jeho vliv v Německém spolku (ten vznikl roku 1815). 3. července 1866 bylo Rakousko poraženo v bitvě u Sadové (u Hradce Králové) - především proto, že velitel vůbec neznal prostředí. Příměří bylo podepsáno v Mikulově, mírová smlouva v Praze. Byl zrušen Německý spolek a k Prusku připojeno Holštýnsko a další území. Vznikl Severoněmecký spolek, v němž hlavní roli hrálo Prusko. Obsahoval území na sever od Mohanu. Zde dochází ke sjednocení měr a vah a ke zrušení cel; dochází k dohodě o společné zahraniční politice a obchodě. V roce 1867 byla uzavřena celní jednota i s jihem Německa (Bavorsko, Bádensko) - tyto státy se připojily k Německu po vítězství nad Francií (Napoleon III.)
Roku 1871 bylo vyhlášeno Německé císařství ve Versailles (18. ledna). Panovníci všech německých států prohlásili pruského krále Německým císařem (Vilém I.) Německé císařství bylo militaristickým státem se silnou armádou, a tudíž nebezpečnou zemí.

Americká občanská válka (sever proti jihu)
V "Novém světě" dochází ke vzniku nové velmoci. V roce 1783 uzavřely Spojené státy Americké mír s Anglií a skončily tím válku za nezávislost. Západní hranicí tehdejšího státu byla řeka Mississippi. Roku 1803 byla od Francie odkoupena Louisiana (mnohem větší než dnešní stejnojmenný spolkový stát USA), roku 1819 od Španělska Florida. V polovině 19. století byly připojeny smlouvou s Anglií severozápadní oblasti u Pacifiku. Úspěšnou válkou s Mexikem získaly Spojené státy Americké Texas a Kalifornii (zde proběhla v roce 1848 zlatá horečka). Roku 1867 USA odkoupily od Ruska za sedm milionů dolarů Aljašku. Tím byl prozatímní územní rozmach USA ukončen.
Pionýři podnikali cesty na západ, kde se střetávali s Indiány. Roku 1871 kongres USA přestal považovat Indiány za národ (občanská práva znovu dostali až roku 1924). Tím začala genocida (vyvražďování) Indiánů a zahánění do rezervací. V druhé polovině 19. století prožívaly USA hospodářský rozmach (SV Atlantické pobřeží - průmysl). Na západě vzkvétalo zemědělství (ranče, farmy). Na jihu bylo zemědělství však založeno na otrocké práci (plantáže).
Rozpory:
1) sever chce cla s Velkou Británií, jih ne
2) území nově připojené k USA: Jak tuto půdu využít?
jih: plantáže, otroctví
sever: kapitalistické podnikání

V pozadí je mocenský boj severu a jihu o převahu v unii. Ekonomické i politické rozpory zobrazeny v otázce o otrokářství. (Sever to považuje za zaostalé). Na dvou stranách proti sobě stáli republikáni (sever, průmyslová buržoazie) a demokraté (jih, plantážníci). Také abolicionisté se snažili odstranit otroctví, pomáhali otrokům v útěku na sever - organizovali tzv. "dráhy na svobodu". Exemplárně popraven byl např. John Brown, který připravoval povstání ve Virginii.
Roku 1860 se konaly prezidentské volby, v nichž zvítězil republikán Abraham Lincoln. Na jihu propukla vlna nevole. Nejprve Jižní Karolína, později postupně dalších deset států (celkem tedy jedenáct) se odtrhlo od unie a založilo tzv. "Konfederované státy americké" (4. února 1861).
Takto tedy vypukla občanská válka v USA mezi severem a jihem. Válku jako takovou zahájili jižané útokem na Fort Suonter (generál Lee) - ze Severu se tudy pašovaly zbraně. Sever si dal za cíl obnovení unie. Měl v mnohém převahu - podařilo se mu získat podporu lidu, lidé do armády vstupovali pro "dobrý" úmysl (farmáři, zemědělci).
Roku 1863 Lincoln ruší otroctví (na severu: obrovská síla černých vojáků - asi 500 000). Lincoln vydává zákon o přídělu půdy na západě. Ze severských generálů jmenujme alespoň generála Granta a generála Shermana.
V roce 1865 padlo hlavní město Konfederace, Richmond. Lincoln byl zastřelen ve Ford Theathre ve Washingtonu. (5 dní po vítězství)
Charakter a výsledek války:
- buržoazně - demokratická revoluce
- nevyřešena rasová segregace, ta trvala až do 60. let 20. století
- vzniká velká početná vrstva farmářů
- obnovena jednota země
Léta 1865 - 1877 byla obdobím rekonstrukce (vyrovnávají se rozdíly mezi severem a jihem), vítězové okupovali jih. Po roce 1877 dochází k rychlému rozvoji USA, do konce století se z ní stává nejprůmyslovější země (velmoc) na světě. V 70. letech 19. století v Tennesee vzniká Ku Klux Klan (tajný teroristický spolek proti černochům).

Rusko

Po napoleonskch válkách se Rusko jeví jako nejsilnější stát Evropy. V Rusku trvá feudální řád a absolutní vláda. "Kolos na hliněných nohou!" Rusko je členem Svaté aliance. Vládne ruské samoděržaví a policejní teror. Car se opírá o pravoslavnou církev a armádu. Rusko chce posílit svůj vliv v Černomoří a snaží se proniknout do Středozemí, v tom mu však brání Turecko, které ovládá Bospor a Dardanely. Rusko se rozhodlo k intervenci přizvat Francii a Anglii, ale ty nedávají signály, že by se chtěli zúčastnit. Rusko zahajuje r. 1853 útok na Turecko, ke kterému se nakonec přidává Anglie, Francie a Sardinie. Velmoci mají zájem na zachování Turecka, protože to slouží jako nárazníková země, kde se střetávají koloniální zájmy Ruska, Anglie i Francie. Válka se vede ve dvou směrech - po souši a po moři. Hlavní boje probíhají na Krymu o přístav Sevastopol, kde boje probíhají celý jeden rok. Válka skončila porážkou Ruska. Na pařížském kongresu bylo dohodnuto, že úžiny se stávají neutrálními, na Balkáně uznány nové státy (Srbsko, Černá Hora, Rumunsko). Prestiž Ruska na mezinárodním poli upadla. V Rusku se odkryla pravá tvář - zaostalost, slabost, chudoba --> objevují se nepokoje, které vrcholí mezi nevolníky a inteligencí. Car se bojí vypuknutí revoluce, a proto v r. 1861 přistupuje k reformám - zrušeno nevolnictví a založena státní duma(zárodek parlamentu, svolává ji a rozpouští ji jen car, její vliv minimální). Reformy nikoho neuspokojily - nespokojenost roste hlavně na venkově. Zrod narodnictví (v překladu to znamená ruský lid) - inteligence se rozhodla povzbuzovat lid k revoluci, ale neúspěšně. Zrušením nevolnictví dochází ke kapitalistickému rozvoji --> vznik průmyslu. Ruská buržoazie buduje jen spotřební průmysl, těžký průmysl je budován cizím kapitálem (německý, francouzský, italský, anglický, švédský). Průmysl je koncentrován do oblasti Moskvy, Petrohradu, Baku a středního Uralu. Rusko disponuje obrovskými surovinovými zdroji, rozsáhlými lesy, dobrou říční dopravou a obrovským množstvím pracovní síly, která je však nekvalifikovaná. Dělníků není příliš, půda nepatří mužikům, v továrnách hrozné pracovní podmínky. Rusko buduje transsibiřskou magistrálu (úzkokolejná, jednotraťová), která spojuje východ země se západem - na východě se dělí na dvě větve (hranice Číny - Amur, jižní větev vede přes Mandžusko). Rusko nedisponuje koloniemi, ale existují sféry vlivu - Zakavkazsko, střední Asie a Dálný východ. Neruské národy žijí v koloniálním, nerovném a nesvobodném prostředí. V letech 1905 - 1907 vypukla buržoazní revoluce. Příčinou revoluce je nepodařená rusko-japonská válka (1904), ve které Rusko nečekaně prohrálo u Zeischini.
Válka byla finančně velmi náročná --> zhoršení sociálních podmínek --> nepokoje --> revoluce (4 etapy):
a) leden 1905 - lidé jdou pokojně prosit cara o práci, ten ale vyslal armádu, která lidi pobíjela - "krvavá neděle"
b) léto 1905 - vzpoura na křižníku Potěmkin (černomořská flotila), ostatní lodě zůstaly pasivní (nereagovaly na rozkazy cara zaútočit proti Potěmkinovi). Potěmkin připlul k rumunským břehům, Rumunsko ho však vydalo Rusku, vojáci byli popraveni, nebo posláni na Sibiř
c) podzim 1905 - proběhla generální stávka, car na ní reaguje sliby (nesplněny)
d) prosinec 1905 - povstání dělníků a železničářů v Moskvě, která byla armádou násilně potlačena
Do roku 1907 probíhají živelné bouře na venkově, které jsou vždy armádou potlačeny. Revoluce skončila úspěšně, protože byla posílena moc dumy (pravidelné schůze, vstup buržoazie, …). Velký vliv na carskou rovinu má Rasputin (jurodivý - svatý muž).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (413)
Zobrazit starší komentáře

401 for for | E-mail | Web | 2. června 2019 v 19:05 | Reagovat

Howdy! This article could not be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I'll send this information to him. Fairly certain he's going to have a good read. Thanks for sharing!

402 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 4. června 2019 v 14:20 | Reagovat

Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

403 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 4. června 2019 v 16:18 | Reagovat

Thanks  for any other informative web site. Where else may just I get that kind of information written in such an ideal way? I have a mission that I am just now operating on, and I have been on the look out for such information.

404 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 5. června 2019 v 17:42 | Reagovat

Great blog! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

405 viagra viagra | E-mail | Web | 7. června 2019 v 9:04 | Reagovat

It is also possible that Zynga's chosen advertising network is to blame if we consider the case of the New York Times' website

406 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 8. června 2019 v 21:32 | Reagovat

I will immediately grab your rss feed as I can not find your email subscription link or enewsletter service. Do you've any? Please let me know in order that I could subscribe. Thanks.

407 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | Pondělí v 4:34 | Reagovat

Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later. Cheers

408 cialis cialis | E-mail | Web | Úterý v 18:46 | Reagovat

Ovver the course of the initial period, they began tto form grooup

409 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | Středa v 19:17 | Reagovat

Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it's truly informative. Im gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

410 viagra viagra | E-mail | Web | Středa v 21:58 | Reagovat

Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains. If you know of any please share. Many thanks!

411 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | Středa v 22:11 | Reagovat

Hi, Neat post. There's a problem with your site in internet explorer, would test this IE still is the market leader and a good portion of people will miss your excellent writing because of this problem.

412 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | Dnes v 0:53 | Reagovat

A big thank you for your article.Really thank you! Cool.

413 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | Dnes v 7:11 | Reagovat

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. Ill make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.