Svět v letech 1848 - 1914 a,

15. května 2007 v 16:23 |  Maturitní otázky z dějepisu

Svět v letech 1848 - 1914

Francie za II. císařství

Ve Francii se vyvíjel průmysl, politika Napoleona III.: "bič a cukroví"
- zákazy stávek; lepší podmínky pro venkov
- soudí, že vládne pro všechny stejně
- hlavní opory jeho režimu: úřednictvo, vojsko, kněží
- vede bohatý, nákladný život (snaha o podobu Napoleonovi I.)
- přestavba Paříže: široké ulice (bulváry) - tím dal lidem práci
- zahraniční politika je vyplněna válkami
- 1848 válka proti Italské revoluci (na straně papeže)
- 1853-56 zásah do Krymské války (Turci × Rusku) o černomořské úžiny
. . . . . . . . - spolu s Anglií zasáhli na straně Turecka a porazili Rusko
- 1859 - zásah do konfliktu Itálie × Rakousku
- zasahuje i do bojů v Číně
- 1859 - 1869 výprava do Sýrie (Francie se podílí na stavbě Suezu)
- 1862 - 1867 zásah do Mexické občanské války
. . . . . . . . - Francouzi dosadili na trůn habsburského arcivévodu Maxmiliána (bratr Františka Josefa I.)
- USA činili nátlak na Francii, aby opustila Mexiko (aby se do toho nemíchali)
. . . . . . . . . . . . - Maxmilián zde neměl žádnou oporu (zastřelen)

- 1870-1 válka s Pruskem
. . . . . . - měla být řešením vnitřních problémů
. . . . . . - Bismarck chtěl dokončit sjednocení - připojit jihoněmecké státy (pod vlivem Francie)
. . . . . . - obě strany usilují o konflikt (jen čekají na záminku)
. . . . . . - uvolnil se Šp. trůn - nabídli ho pruskému královskému rodu Hohenzollerů
. . . . - pro Francii by to znamenalo obklíčení Pruskem
. . . . . . - Napoleon III. vystoupil proti této nabídce a požádal pruského krále, aby se nároku vzdal
- odp.: Emžská depeše (byla však Bismarckem upravena ještě než se dostala ke králi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . - tak, že byla pro Francii urážkou
- v červenci 1870 Francie vyhlásila Prusku válku

- za šest týdnů byla francouzská armáda obklíčena u Sedanu i s císařem a kapitulovala
- po kapitulaci dochází v Paříži k povstání lidu
- 4. září vyhlášena třetí republika (zastoupeni republikáni i monarchisté)
- Bismarck pokračuje ve válce, v polovině září je již obklíčena Paříž
- v Paříži vznikají Národní Gardy z dobrovolníků, Pařížané se ozbrojili a
. byli odhodláni se Prusům bránit
- v říjnu se však v Metách vzdala druhá část francouzské armády a Fr. vláda začala s Bismarckem
. tajně vyjednávat, v lednu 1871 bylo uzavřeno příměří a začaly se vyjednávat mírové podmínky
- ve Versailleské zrcadlové síni bylo vyhlášeno Německé císařství

Pařížská komuna (doba příměří: leden - květen 1871)

- pokus o "diktaturu proletariátu" (vliv Marxe)
- trvala 72 dní
- střety mezi buržoazií (která si chtěla upevnit svou moc) a socialisty
- vláda chce odzbrojit národní gardu
- 17. - 18. března vláda poslala vojsko, to však nezasáhlo a vypuklo povstání
- vojsko se spojilo s Národními Gardami a ovládlo město; vyhlásili pařížskou komunu (18.3.)
- vláda uprchla z Paříže do Versailles a začala připravovat útok proti komuně
- v rukou vlády však zůstaly banky
- 26. března 1871 se konaly volby do rady Komuny - chtěli být legitimní vládou
- opatření komuny:
. . . . . . národní gardy nahradili policií a armádou
. . . . . . byl odstraněn starý státní aparát a zavedeny nové orgány moci
. . . . . . vládní úředníci se stali volitelní a sesaditelní
. . . . . . přijata sociální opatření ve prospěch dělnictva, bezplatné vyučování
. . . . . . řešeny bytové otázky, továrny byly pod dělnickou kontrolou
. . . . . . vyhlášena rovnoprávnost žen
- komuny vznikaly i v Lyonu, Toulouse a v Marseille; venkov se však nezapojil
- v dubnu 1871 se Versailleská vláda chystala zaútočit na Paříž (ta byla však obklíčeny Prusy)
- v květnu byla podepsána dohoda o míru s Prusy (Francouzi museli zaplatit 5 mld. franků -
. . . - dosud největší válečné reparace; musela odevzdat Alsasko a Lortinsko)
- vojska z Versailles zaútočila na Paříž přes Pruské linie (dohoda s Prusy)
- v Paříži probíhal "májový týden bojů na barikádách"

- 28. května byla komuna poražena a zaveden teror proti komunardům (zemřelo asi 30 000 lidí)
- poslední komunardi byli zastřeleni u zdi Pére Lachaise
- několik tisíc lidí bylo odsouzeno na galeje - nucené práce v koloniích

Sjednocení Itálie

Guiseppe GaribaldiGiuseppe Mazzini - program na sjednocení Itálie risorgimento. Byl ve hnutí Mladá Itálie, které mělo být součástí "Mladé Evropy". V roce 1852 ministerský předseda sardinského království Cavour chtěl sjednotit Itálii pod dynastii, která zde vládla (Savojská dynastie - Viktor Emanuel II.) Cavour hledá pomoc také ve Francii (Napoleon III.) a chce využít i národně - osvobozeneckého hnutí. Roku 1859 je ve válce proti Rakousku Rak. poraženo u Magenty. To podnítilo povstání v dalších Italských zemích (Parma, Modena, Toskána, Romagna). Došlo zde k plebiscitu (lidovému hlasování, připojili se k Sardinii). Napoleon III. uzavřel s Rakouskem mír, Rakousko odstoupilo Lombardii (Milán). Roku 1860 vypuklo rolnické povstání na Sicílii (proti Bourbonům) - v čele byl Garibaldi (připlul na pomoc se svými dobrovolníky) - tomuto tažení se říká "tažení tisícovky". Ovládl Sicílii a jižní Itálii s Neapolí. Cavour ho přesvědčil, aby se tato území připojila k Sardinskému království a aby Garibaldi předal moc Viktoru Emanuelovi II. A tak bylo roku 1861 vyhlášeno Italské království (konstituční monarchie) s hlavním městem Turínem.
Roku 1866 Itálie využila porážky Rakouska v Prusko-Rakouské válce a připojila Vídeňskou smlouvou Benátsko. Roku 1870 byla poražena Francie Pruskem (Francie = dosavadní ochránce papežského státu) => k Itálii připojen i papežský církevní stát a roku 1871 se hlavním městem Italského království stal Řím.
Italští nacionalisté chtěli připojit ještě Terst, Dalmácii, Savojsko a Nizzu (tzv. "Italia Irredenta" = neosvobozená). Sjednocení Itálie však nepřijal papež. Tomu zůstal jen Vatikán (0,4 ha). Prohlásil se za Vatikánského zajatce a na protest Vatikán neopouštěl.
Sjednocení Itálie však neodstranilo rozdíly mezi severní a jižní Itálií.

Sjednocení Německa

V 50. - 60. letech v Německu vypukla tzv. Grümderská (zakladatelská) horečka. Začaly vznikat podniky, dochází k rozvoji kapitalismu a k zavádění nejmodernější technologie výroby. Hlavní zájem měla buržoazie, která chtěla vytvořit jednotný stát. Na podnikání se účastnili také junkeři. Představitelem Junkerů byl Otto von Bismarck, který se stal prvním ministrem Pruska. Cílem bylo sjednotit Německo pod vládu Pruska "krví a železem".
Roku 1864 Prusko zavleklo Rakousko do války proti Dánsku (o území Šlezvicka a Holštýnska). Dánsko bylo poraženo, Prusku připadlo Šlezvicko, Rakousku Holštýnsko (přístav Kiel). Roku 1866 vyvolalo Prusko válku s Rakouskem o Holštýnsko. Prusko mělo totiž nejlepší armádu v Evropě a chtělo oslabit Rakousko, oslabit jeho vliv v Německém spolku (ten vznikl roku 1815). 3. července 1866 bylo Rakousko poraženo v bitvě u Sadové (u Hradce Králové) - především proto, že velitel vůbec neznal prostředí. Příměří bylo podepsáno v Mikulově, mírová smlouva v Praze. Byl zrušen Německý spolek a k Prusku připojeno Holštýnsko a další území. Vznikl Severoněmecký spolek, v němž hlavní roli hrálo Prusko. Obsahoval území na sever od Mohanu. Zde dochází ke sjednocení měr a vah a ke zrušení cel; dochází k dohodě o společné zahraniční politice a obchodě. V roce 1867 byla uzavřena celní jednota i s jihem Německa (Bavorsko, Bádensko) - tyto státy se připojily k Německu po vítězství nad Francií (Napoleon III.)
Roku 1871 bylo vyhlášeno Německé císařství ve Versailles (18. ledna). Panovníci všech německých států prohlásili pruského krále Německým císařem (Vilém I.) Německé císařství bylo militaristickým státem se silnou armádou, a tudíž nebezpečnou zemí.

Americká občanská válka (sever proti jihu)
V "Novém světě" dochází ke vzniku nové velmoci. V roce 1783 uzavřely Spojené státy Americké mír s Anglií a skončily tím válku za nezávislost. Západní hranicí tehdejšího státu byla řeka Mississippi. Roku 1803 byla od Francie odkoupena Louisiana (mnohem větší než dnešní stejnojmenný spolkový stát USA), roku 1819 od Španělska Florida. V polovině 19. století byly připojeny smlouvou s Anglií severozápadní oblasti u Pacifiku. Úspěšnou válkou s Mexikem získaly Spojené státy Americké Texas a Kalifornii (zde proběhla v roce 1848 zlatá horečka). Roku 1867 USA odkoupily od Ruska za sedm milionů dolarů Aljašku. Tím byl prozatímní územní rozmach USA ukončen.
Pionýři podnikali cesty na západ, kde se střetávali s Indiány. Roku 1871 kongres USA přestal považovat Indiány za národ (občanská práva znovu dostali až roku 1924). Tím začala genocida (vyvražďování) Indiánů a zahánění do rezervací. V druhé polovině 19. století prožívaly USA hospodářský rozmach (SV Atlantické pobřeží - průmysl). Na západě vzkvétalo zemědělství (ranče, farmy). Na jihu bylo zemědělství však založeno na otrocké práci (plantáže).
Rozpory:
1) sever chce cla s Velkou Británií, jih ne
2) území nově připojené k USA: Jak tuto půdu využít?
jih: plantáže, otroctví
sever: kapitalistické podnikání

V pozadí je mocenský boj severu a jihu o převahu v unii. Ekonomické i politické rozpory zobrazeny v otázce o otrokářství. (Sever to považuje za zaostalé). Na dvou stranách proti sobě stáli republikáni (sever, průmyslová buržoazie) a demokraté (jih, plantážníci). Také abolicionisté se snažili odstranit otroctví, pomáhali otrokům v útěku na sever - organizovali tzv. "dráhy na svobodu". Exemplárně popraven byl např. John Brown, který připravoval povstání ve Virginii.
Roku 1860 se konaly prezidentské volby, v nichž zvítězil republikán Abraham Lincoln. Na jihu propukla vlna nevole. Nejprve Jižní Karolína, později postupně dalších deset států (celkem tedy jedenáct) se odtrhlo od unie a založilo tzv. "Konfederované státy americké" (4. února 1861).
Takto tedy vypukla občanská válka v USA mezi severem a jihem. Válku jako takovou zahájili jižané útokem na Fort Suonter (generál Lee) - ze Severu se tudy pašovaly zbraně. Sever si dal za cíl obnovení unie. Měl v mnohém převahu - podařilo se mu získat podporu lidu, lidé do armády vstupovali pro "dobrý" úmysl (farmáři, zemědělci).
Roku 1863 Lincoln ruší otroctví (na severu: obrovská síla černých vojáků - asi 500 000). Lincoln vydává zákon o přídělu půdy na západě. Ze severských generálů jmenujme alespoň generála Granta a generála Shermana.
V roce 1865 padlo hlavní město Konfederace, Richmond. Lincoln byl zastřelen ve Ford Theathre ve Washingtonu. (5 dní po vítězství)
Charakter a výsledek války:
- buržoazně - demokratická revoluce
- nevyřešena rasová segregace, ta trvala až do 60. let 20. století
- vzniká velká početná vrstva farmářů
- obnovena jednota země
Léta 1865 - 1877 byla obdobím rekonstrukce (vyrovnávají se rozdíly mezi severem a jihem), vítězové okupovali jih. Po roce 1877 dochází k rychlému rozvoji USA, do konce století se z ní stává nejprůmyslovější země (velmoc) na světě. V 70. letech 19. století v Tennesee vzniká Ku Klux Klan (tajný teroristický spolek proti černochům).

Rusko

Po napoleonskch válkách se Rusko jeví jako nejsilnější stát Evropy. V Rusku trvá feudální řád a absolutní vláda. "Kolos na hliněných nohou!" Rusko je členem Svaté aliance. Vládne ruské samoděržaví a policejní teror. Car se opírá o pravoslavnou církev a armádu. Rusko chce posílit svůj vliv v Černomoří a snaží se proniknout do Středozemí, v tom mu však brání Turecko, které ovládá Bospor a Dardanely. Rusko se rozhodlo k intervenci přizvat Francii a Anglii, ale ty nedávají signály, že by se chtěli zúčastnit. Rusko zahajuje r. 1853 útok na Turecko, ke kterému se nakonec přidává Anglie, Francie a Sardinie. Velmoci mají zájem na zachování Turecka, protože to slouží jako nárazníková země, kde se střetávají koloniální zájmy Ruska, Anglie i Francie. Válka se vede ve dvou směrech - po souši a po moři. Hlavní boje probíhají na Krymu o přístav Sevastopol, kde boje probíhají celý jeden rok. Válka skončila porážkou Ruska. Na pařížském kongresu bylo dohodnuto, že úžiny se stávají neutrálními, na Balkáně uznány nové státy (Srbsko, Černá Hora, Rumunsko). Prestiž Ruska na mezinárodním poli upadla. V Rusku se odkryla pravá tvář - zaostalost, slabost, chudoba --> objevují se nepokoje, které vrcholí mezi nevolníky a inteligencí. Car se bojí vypuknutí revoluce, a proto v r. 1861 přistupuje k reformám - zrušeno nevolnictví a založena státní duma(zárodek parlamentu, svolává ji a rozpouští ji jen car, její vliv minimální). Reformy nikoho neuspokojily - nespokojenost roste hlavně na venkově. Zrod narodnictví (v překladu to znamená ruský lid) - inteligence se rozhodla povzbuzovat lid k revoluci, ale neúspěšně. Zrušením nevolnictví dochází ke kapitalistickému rozvoji --> vznik průmyslu. Ruská buržoazie buduje jen spotřební průmysl, těžký průmysl je budován cizím kapitálem (německý, francouzský, italský, anglický, švédský). Průmysl je koncentrován do oblasti Moskvy, Petrohradu, Baku a středního Uralu. Rusko disponuje obrovskými surovinovými zdroji, rozsáhlými lesy, dobrou říční dopravou a obrovským množstvím pracovní síly, která je však nekvalifikovaná. Dělníků není příliš, půda nepatří mužikům, v továrnách hrozné pracovní podmínky. Rusko buduje transsibiřskou magistrálu (úzkokolejná, jednotraťová), která spojuje východ země se západem - na východě se dělí na dvě větve (hranice Číny - Amur, jižní větev vede přes Mandžusko). Rusko nedisponuje koloniemi, ale existují sféry vlivu - Zakavkazsko, střední Asie a Dálný východ. Neruské národy žijí v koloniálním, nerovném a nesvobodném prostředí. V letech 1905 - 1907 vypukla buržoazní revoluce. Příčinou revoluce je nepodařená rusko-japonská válka (1904), ve které Rusko nečekaně prohrálo u Zeischini.
Válka byla finančně velmi náročná --> zhoršení sociálních podmínek --> nepokoje --> revoluce (4 etapy):
a) leden 1905 - lidé jdou pokojně prosit cara o práci, ten ale vyslal armádu, která lidi pobíjela - "krvavá neděle"
b) léto 1905 - vzpoura na křižníku Potěmkin (černomořská flotila), ostatní lodě zůstaly pasivní (nereagovaly na rozkazy cara zaútočit proti Potěmkinovi). Potěmkin připlul k rumunským břehům, Rumunsko ho však vydalo Rusku, vojáci byli popraveni, nebo posláni na Sibiř
c) podzim 1905 - proběhla generální stávka, car na ní reaguje sliby (nesplněny)
d) prosinec 1905 - povstání dělníků a železničářů v Moskvě, která byla armádou násilně potlačena
Do roku 1907 probíhají živelné bouře na venkově, které jsou vždy armádou potlačeny. Revoluce skončila úspěšně, protože byla posílena moc dumy (pravidelné schůze, vstup buržoazie, …). Velký vliv na carskou rovinu má Rasputin (jurodivý - svatý muž).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (262)
Zobrazit starší komentáře

201 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 13. října 2018 v 2:05 | Reagovat

Please add more movies related to cooking if you have, because I wish for to learn more and more about all recipes of cooking.

202 viagra_professional viagra_professional | E-mail | Web | 13. října 2018 v 10:57 | Reagovat

If you are going for best contents like myself, just pay a quick visit this web page everyday since it offers feature contents, thanks

203 viagra_generic viagra_generic | E-mail | Web | 15. října 2018 v 14:12 | Reagovat

What is the website that means it is easy to understand podcasts and blog sites? I don't get an iPod, does that make any difference? .

204 viagra viagra | E-mail | Web | 16. října 2018 v 12:14 | Reagovat

I loved your blog article. Really Cool.

205 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | 17. října 2018 v 7:59 | Reagovat

Hello there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

206 Cash Loan Cash Loan | E-mail | Web | 18. října 2018 v 5:25 | Reagovat

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> bad credit loans <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>poor credit loans guaranteed approval</a>

207 viagra viagra | E-mail | Web | 19. října 2018 v 18:29 | Reagovat

Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I've subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

208 cialis cialis | E-mail | Web | 20. října 2018 v 3:29 | Reagovat

I got what you  intend,  appreciate it for posting .Woh I am  lucky  to find this website through google. I was walking down the street wearing glasses when the prescription ran out. by Steven Wright.

209 canadian_cialis canadian_cialis | E-mail | Web | 21. října 2018 v 9:46 | Reagovat

Have you ever considered about including

210 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 22. října 2018 v 19:08 | Reagovat

Normally I do not read post on blogs, but I wish to say that this writeup very compelled me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great article.

211 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 23. října 2018 v 14:49 | Reagovat

I was just seeking this info for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don't rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

212 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 23. října 2018 v 18:22 | Reagovat

what are some superior and in demand websites for blogs? ?? .

213 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 24. října 2018 v 21:26 | Reagovat

Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is really annoying. A good blog with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this website, I'll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

214 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 24. října 2018 v 22:00 | Reagovat

I really like your writing style, good information, regards for putting up

215 viagra viagra | E-mail | Web | 26. října 2018 v 6:51 | Reagovat

Only  wanna  tell  that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

216 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 28. října 2018 v 10:12 | Reagovat

Hi, yup this post is truly fastidious and I have learned lot of things from it

217 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 28. října 2018 v 23:30 | Reagovat

Hi Dear, are you in fact visiting this website daily, if so then you will definitely take fastidious knowledge.

218 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 29. října 2018 v 23:42 | Reagovat

nasa,  , harold hill

219 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 31. října 2018 v 3:20 | Reagovat

Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one? Thanks a lot!

220 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 2. listopadu 2018 v 6:03 | Reagovat

I'm hunting for web sites that contain fantastic recommendations on what's in fashion and just what top rated makeup products is..

221 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 3. listopadu 2018 v 2:35 | Reagovat

My own wife and I fell over here by a poles apart trap forward also contemplated I'd personally restraint points unconscious. I like exactly what I envision i really am located absolutely charting you. Look forward to

222 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 5. listopadu 2018 v 16:56 | Reagovat

Fckin amazing things here. Im very glad to see your post. Thanks a lot and i'm looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

223 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 8. listopadu 2018 v 8:59 | Reagovat

Nice post. I study one thing more difficult on completely different blogs everyday.

224 viagra_professional viagra_professional | E-mail | Web | 9. listopadu 2018 v 10:53 | Reagovat

very nice post, i certainly love this web site, keep on it

225 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 9. listopadu 2018 v 18:45 | Reagovat

I really like your writing style, fantastic information, thanks for putting up

226 cialis cialis | E-mail | Web | 11. listopadu 2018 v 15:30 | Reagovat

whoah this weblog is wonderful i really like studying your posts. Keep up the great paintings! You already know, lots of individuals are searching around for this information, you can help them greatly.

227 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 15. listopadu 2018 v 12:39 | Reagovat

Appreciating the time and energy you put into your blog and in depth information you provide. It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed information. Excellent read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

228 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 15. listopadu 2018 v 14:27 | Reagovat

Pretty portion of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing in your augment or even I fulfillment you access constantly quickly.

229 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 16. listopadu 2018 v 2:04 | Reagovat

You are my  breathing in, I  possess few blogs  and  very sporadically  run out from to  brand.

230 viagra_canada viagra_canada | E-mail | Web | 16. listopadu 2018 v 2:35 | Reagovat

Im grateful for the blog article.Much thanks again. Cool.

231 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 16. listopadu 2018 v 19:00 | Reagovat

Good post. I study something more challenging on completely different blogs everyday. It is going to all the time be stimulating to learn content material from different writers and practice somewhat one thing from their store. I

232 cialis_generic cialis_generic | E-mail | Web | 19. listopadu 2018 v 8:09 | Reagovat

I like this weblog very much so much good info. It's a poor sort of memory that only works backward. by Lewis Carroll.

233 viagra viagra | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 5:05 | Reagovat

Hello. excellent job. I did not expect this. This is a great story. Thanks!

234 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 6:59 | Reagovat

I discovered your blog site on google and test a number of of your early posts. Proceed to keep up the excellent operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN Information Reader. Looking for forward to reading extra from you in a while!

235 viagra_canada viagra_canada | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 10:04 | Reagovat

Hello, Neat post. There's a problem with your web site in web explorer, may test thisK IE still is the market leader and a large component to people will leave out your magnificent writing due to this problem.

236 cialis cialis | E-mail | Web | 25. listopadu 2018 v 11:32 | Reagovat

Android Game Development takes more than knowledge

237 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 25. listopadu 2018 v 17:54 | Reagovat

Thanks for the article, is there any way I can receive an email whenever you publish a new update?

238 cialis cialis | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 11:09 | Reagovat

Hey, thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

239 viagra viagra | E-mail | Web | 28. listopadu 2018 v 1:50 | Reagovat

I gotta  favorite this  internet site  it seems  handy  very useful

240 cialis_canada cialis_canada | E-mail | Web | 28. listopadu 2018 v 10:42 | Reagovat

griseofulvin psoriasis

241 viagra_canada viagra_canada | E-mail | Web | 28. listopadu 2018 v 19:49 | Reagovat

Hmm it looks like your site ate my first comment it was extremely

242 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 29. listopadu 2018 v 23:01 | Reagovat

I do accept as true with all of the concepts you have offered in your post. They're really convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for beginners. May you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

243 di di | E-mail | Web | 1. prosince 2018 v 7:01 | Reagovat

omg! cant picture how quick time pass, after August, ber months time already and Setempber may be the 1st Christmas season in my location, I genuinely really like it!

244 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 2. prosince 2018 v 15:24 | Reagovat

I appreciate you sharing this article.Thanks Again. Really Cool.

245 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 4. prosince 2018 v 17:21 | Reagovat

certainly like your website however you have to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will surely come back again.

246 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 0:39 | Reagovat

Ultimately, a dilemma that I'm passionate about. I have looked for data of this caliber for the previous various hours. Your internet site is greatly appreciated.

247 cialis cialis | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 0:39 | Reagovat

Perfect webpage you have at this website!  Precisely how could i add in this blog's feed into my Rss reader?

248 viagra viagra | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 0:39 | Reagovat

Hi there, I found your web site by the use of Google while searching for a similar matter, your site came up, it seems to be good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

249 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 0:39 | Reagovat

I simply couldn't depart your web site prior to suggesting that I actually loved the usual info a person supply for your guests? Is gonna be again continuously in order to check up on new posts.

250 cialis cialis | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 2:22 | Reagovat

I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really excellent  D. Good job, cheers

251 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 0:49 | Reagovat

Howdy! Would you mind if I share your blog with my twitter group? Theres lots of people that I believe would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

252 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 3:36 | Reagovat

I'm really enjoying the themedesign of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A handful of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any solutions to help fix this problem?

253 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 1:26 | Reagovat

Hi there! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!

254 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 14:07 | Reagovat

You could certainly see your skills within the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who arent afraid to say how they believe. Always follow your heart.

255 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | Pondělí v 18:30 | Reagovat

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Bless you

256 viagra viagra | E-mail | Web | Úterý v 5:36 | Reagovat

Farmville coins are used to make experience points and to purchae things for tthe farm.

257 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | Středa v 16:06 | Reagovat

Low cost Gucci Handbags Is generally blogengine much much better than wp for reasons unknown? Should be which is turning out to be popluar today.

258 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | Čtvrtek v 0:06 | Reagovat

Amazing YouTube movies posted at this website, I am going to subscribe for daily updates, as I dont want to fail to take this series.

259 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | Čtvrtek v 6:05 | Reagovat

It's a mammoth playground built of mountains, hills, lakes,

260 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | Pátek v 21:32 | Reagovat

You're so interesting! I don't think I have read anything like this before. So wonderful to discover somebody with some unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

261 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | Dnes v 0:19 | Reagovat

I do consider all the ideas you've presented on your post. They're really convincing and can certainly work. Still, the posts are very brief for novices. May just you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

262 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | Před 32 minutami | Reagovat

whoah this weblog is wonderful i really like studying your posts. Keep up the great paintings! You already know, lots of individuals are searching around for this information, you can help them greatly.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.