Reformace

15. května 2007 v 17:04 |  Maturitní otázky z dějepisu
Reformace
Církev se kvůli svému bohatství ocitá v krizi, církevní hodnostáři zapomínají na své povinnosti a žijí světským způsobem života. Církev vede honbu za penězi - prodávání odpustků. Papežové vedou velmi rozmařilý život. Odpustky si může koupit každý, aby si odpykal své hříchy (i vraždu). Už ve 14. století se začínají z řad církve ozývat hlasy nespokojenosti. Církev se musí vrátit k původnímu způsobu života --> musí se reformovat. Kritika přichází nejprve z řad samotné církve. John Wyklef (1330 - 1384) je mistrem oxfordské univerzity. Říká, že k nápravě dojde, když se církvi odebere všechen její majetek, který se dá do rukou šlechty a panovníka. Wyklef je odsouzen a musí odejít z Oxfordu, po zbytek života žije u nejrůznějších šlechticů. Wyklef ale nepožaduje zrušení feudálního řádu. Na jeho myšlenky navázali němečtí kazatelé - Konrád Waldhauser, který je císařem Karlem IV. pozván do Prahy; Jan Milíč z Kroměříže a Matěj z Janova jsou pražští kazatelé - Husovi předchůdci. Mistr Jan Hus je vyvrcholením této etapy reformace - kritika církve v díle O církvi (psána latinsky), kniha O svatokupectví (psána česky). Dokud Hus káže latinsky, tak církev moc nereaguje, ale jakmile začal kázat v Betlémské kapli česky, byl sledován. Hus vyzval prostý lid k revoluci, protože když jsou páni špatní, můžou se proti němu vzbouřit. Roku 1414 byl svolán kostnický koncil, který se konal do r. 1418 a měl za úkol vyřešit schizma, což se také podařilo. V r. 1415 byl upálen mistr Jan Hus a o rok později ho následoval i Jeroným Pražský. Evropa není na reformaci ještě připravena.
Reformace bylo náboženské a sociální hnutí, úsilí o reformu (nápravu) církve. Znamenala rozpad církevní jednoty na katolíky a protestanty. Byl to proces, který se snažil dostal církev z krize, protože v církvi byl rozpor mezi slovy a činy. Zvláště pak vyzývalo k reformě církve hlásání o chudobě duchovním libujícím si v penězích a přepychu, nebo dokonce v bitvách. Odpor vzbuzoval též prodej odpustků.
V Německu byla všeobecná nespokojenost s církví. V roztříštěném a bezmocném Německu měl největší vliv papež, kterýžto vlastnil třetinu všech německých pozemků. O půdu se hlásí šlechta (říšská knížata i rytíři). Ti se snažili církevní majetek sekularizovat. Klesá také význam rytířů spolu se zaváděním žoldnéřských vojsk (lancknechti) a střelných zbraní. Měšťané žádají lacinou církev, i poddaní chtějí zlepšit své postavení.

Začátek reformace

Roku 1517 ve Wittenbergu mnich a profesor Martin Luther začal teologickou disputaci o podstatě odpustků. Sepsal 95 tezí (článků) proti odpustkům (v latině = určeno pro vzdělance) a přibil je na vrata kostela. Tyto teze však byly vzápětí přeloženy do němčiny a během čtrnácti dnů se rozšířily po celém Německu. Proti Lutherovi byla církev v čele s papežem, ten požadoval, aby Luther veřejně formuloval principy svého učení. Hlavním problémem byl podle Luthera vztah člověka k Bohu (církev není hlavním prostředníkem mezi člověkem a Bohem). Byla zpochybněna úloha církve, hlavní byl osobní vztah člověka k Bohu. Hlavní autoritou by měla být Bible. Luther též odmítal celibát a oženil se. Odmítal papežství jako hlavu církve, odmítal zpověď a církevní majetek. Zavádí přijímání podobojí a bohoslužby v národním jazyce.
Za Lutherem stála i šlechta, protože proti ní neútočil. Před církví se skrýval na saském hradě Wertburg, kde překládal Bibli (Nový zákon). Byl představitelem umírněné reformace, roku 1522 založil Lutheránskou církev, roku 1529 na sněmu ve Špýru přednesl protest proti zákazu reformace, o rok později bylo přijato Augsburské vyznání víry.

Radikální reformace

Reformační myšlenky byly spojeny s bojem proti feudalismu. V letech 1524 - 1526 probíhala selská válka, jejímiž hlavními aktéry byli venkované. Propukla ve třech oblastech: 1) v jihozápadním Německu, 2) ve středním Německu, 3) v Tyrolích a v Solnohradsku.
1) Před selskou válkou zde vznikly tajné spolky sedláků, které vytvářely různé programy (např. 12 artikulů - odstranit nevolnictví, zrušit desátky, svobodný lov, rybolov a těžba dřeva, návrat občinové půdy, svobodná volba faráře, ...). Roku 1525 v Heibronu vznikl program měšťanů na sjednocení Německa (zrušit cla, sjednotit měnu, míry a váhy).
2) Vůdcem středoněmecké selské války byl Tomáš Münzer, kazatel ve Zwickau (v Durynsku). Ten roku 1521 navštívil Prahu, zde již ale nenašel žádné bojovníky. Založil sektu novokřtěnců (hlásali, že člověk se má nechat pokřtít až v dospělosti, hlásali chiliasmus a odmítali vrchnost). Münzer vedl sedláky do války, roku 1525 byl však u Frankenhausenu zajat a popraven.
3) Vůdcem selské války v Tyrolích a Solnohradsku byl Michal Gaismair. V roce 1526 byli však sedláci za velkých ztrát poraženi (zemřelo 100 000 sedláků). Tím selská válka skončila. Sedláci prohráli především díky špatné organizaci a nejednotě, chyběla jim podpora měst, proti sedlákům byla i šlechta.
Po selských válkách dochází k procesu zvanému "druhé nevolnictví", kdy se zvyšovaly robotní požadavky a byly vydávány zákazy stěhování. Novokřtěnci byli pronásledováni (utíkali pryč - i k nám - na Moravě se jim říkalo "Habáni" - vyráběli proslulou keramiku).
V Německu boje pokračovaly. V letech 1546 - 1547 císař Karel V. vedl vítěznou válku s lutheránskými knížaty. Knížata to však nevzdala a nakonec došla ke kompromisu (1555 byl přijat Augsburský mír propagující zásadu "Cuius regio, eius religio" (Čí země, toho náboženství)).

Švýcarská reformace

Ve stejné době jako Luther v Curychu vystoupil proti církevnímu úpadku humanista Ulrich Zwingli. Byl to horlivý zastánce protestantských myšlenek, v některých názorech byl radikálnější než Luther. Odmítal vnější okázalé projevy zbožnosti, postavil se proti učení o přeměně hostie a vína v Kristovo tělo a krev (byl proti tzv. transsubstanciaci). Podle něj měla být obec podřízena jen městské radě, jinak měla být autonomní; poddaným dal právo vzepřít se proti nespravedlivé vrchnosti. Založil novou evangelickou církev, která se rozšířila do švýcarských kantonů i do sousedních německých měst. V roce 1531 však on i jeho oddíly padli.
Dalším švýcarským reformátorem byl Jan Kalvín, který odešel kvůli katolickému králi z Francie do Basileje. Své názory uvedl v Ženevě. Roku 1540 bylo založeno nové učení, kalvinismus. Zde kritizoval církev jako Luther, smysl lidského života viděl v práci a podnikání. Schvaloval též odpor poddaných proti vrchnosti, která porušuje zákony státu a křesťanské zásady (i proti panovníkovi). Své učení orientoval do vyspělých zemí (Nizozemí, Anglie); jeho učení přijímala i šlechta. V čele kalvínské obce měla být rada starších. Byly zakázány veřejné veselé zábavy, z modliteben odstraněny sochy a obrazy. Kalvínovi přívrženci byli též hugenoti.

Protireformace

Reformace se postupně šířila po celé Evropě. Lutheránství se uchytilo v Německu, Polsku, Maďarsku, Čechách, severských zemích a přijímali jej také německy mluvící obyvatelé. Kalvinismus ve Švýcarsku, Anglii, Francii, Nizozemí.
V tzv. Münsterské komuně (Vestfálsko) obyvatelé vyhnali biskupa a šlechtu a pokusili se vytvořit rovnostářskou společnost (chiliasmus). Hlavními organizátory Münsterské komuny byli Novokřtěnci.
Protireformace měla zabránit šíření reformace a obnovit moc a jednotu katolické církve. Roku 1540 bylo založeno Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Jesus) = jezuité. Tovaryšstvo Ježíšovo mělo v programu učit (zakládali jezuitské koleje - například v Praze dnešní Klementinum), dalším jeho úkolem bylo kázat a posledním zpovídat. Bylo založeno baskickým šlechticem Ignácem z Loyoty, což byl válečník zraněný v náboženské válce. Konvertoval (obrátil se) k duchovnímu a snažil se působit na lid.
V letech 1545 - 1563 zasedal Tridentský koncil (v italském Trentu), který měl posílit autoritu papeže, kladl důraz na výběr osobnosti. Byla zde zavedena instituce nuniů (měli posilovat katolický zájem). Bylo odstraněno svatokupectví, nově formulováno dogma, potvrzeny svátosti křtu, zpovědi, manželství a přijímání, byla zdůrazněna role hudby a výzdoby kostelů a byly vypracovány seznamy libri prohibiti (zakázaných knih).

Reformace v Anglii

Anglie byla málo zalidněná, obyvatelé pracovali v zemědělství (chov ovcí - vlnu zpracovávali doma (v sukno) - pro větší zisky). Vytváří se tzv. nákladnický systém (vlna se vyváží na venkov a zpracovává se tam). Dochází také k procesu ohrazování = rozšiřují se pastviny na úkor úrodné půdy. Nejtěžší dopad to má na drobné rolníky (stávají se z nich bezzemci) - uplatňují se v řemeslnictví (manufaktury - např. loďařství). Dochází též k rozvoji obchodu a námořní plavby.
Toulající se bezzemci snažící se najít uplatnění jsou ale stíháni zákony pro potulku. => to způsobuje vzpoury a povstání. Ve východní Anglii povstání vedl Robert Kett (jedno z největších povstání) - poraženo. Dochází k prvotnímu hromadění kapitálu (akumulaci), vytváří se vrstva podnikatelů ( × chudina, bezzemci). V čele státu stojí panovník, který má neomezenou absolutistickou moc. Do jeho pokladny plynou obrovské zisky.
Roku 1485 nastupuje na trůn Tudorovská dynastie - Jindřich VII. (1485 - 1509). Ten podporuje obchod a podnikání. V letech 1509 - 1547 vládl Jindřich VIII., který si podrobuje feudály (ne násilím), propůjčuje jim úřady a dává majetek. Velký majetek v Anglii měla také církev. I to byl jeden z důvodů, proč došlo k ustanovení nové, anglikánské (protestantské) církve za státní (ale hlavně kvůli tomu, že ho papež nechtěl rozvést s jeho ženou Kateřinou Španělskou).
Roku 1534 parlament vymanil Anglii ze závislosti na Římu, do čela anglikánské církve vstoupil Jindřich VIII. Jindřich je pověstný svým vztahem k ženám. Měl celkem šest manželek (druhou manželku dal popravit kvůli nevěře). Z prvního manželství měl dceru Marii Tudorovnu, z druhého manželství dceru Alžbětu (považována za nemanželskou), až z třetího manželství měl konečně syna Eduarda (Eduard VI.) Jindřich VIII. ruší kláštery a kostely, uvádí v povinnost anglikánskou církev. Od anglikánské církve se odklání skupina buržoazie, která chtěla změnit církev (ne pouze odloučit od Říma), nestačily jí změny provedené doposud. Tato skupina se nazývala puritáni (purus = čistý). Mezi lidem se šíří snaha o nezávislost náboženských obcí (independenti).
V roce 1553 nastupuje Marie Tudorovna (1553 - 1558), dcera Jindřicha VIII. z prvního manželství. Ta se vrátila ke katolické víře, provdala se za Španělského krále Filipa II. Podporovala ty, kteří nejsou spokojeni s absolutismem. V roce 1558 nastupuje Alžběta I. (1558 - 1603), která zem navrací opět k anglikánské církvi.
Roku 1571 parlament přijal 39 článků o anglikánské církvi (něco mezi katolickou a protestantskou církví). V těchto článcích je uznáváno písmo jako jediný zdroj víry a poznání člověka, uznávají ospravedlnění vírou, naopak odmítají katolické učení o odpustkách a odmítají světskou nádheru. Byl snížen počet církevních svátků, zachovány biskupské úřady. Uznávají křest a svaté přijímání. V čele církve stál panovník, který měl nejvyšší postavení, ale neměl právo vykonávat svátosti a církevní obřady. Do jeho pokladny však plynou desátky. Tím došlo k upevnění absolutistické moci.
Rozvíjející se řemeslné výrobě a obchodu ale bránilo Španělsko, které ovládalo obchod. A tak Anglie hledá nové námořní cesty, čímž se dostane do rozporů se Španělskem (pirátství - Francis Drake - záštitu nad ním měla sama královna). V Anglii se utváří katolická opozice podporující Španělsko a snažící se o sesazení Alžběty. Do čela státu pak chtěli postavit Marii Stuartovnu. Královna však neztratila duchapřítomnost a svou skotskou sestřenku zajala a popravila.
Roku 1588 se střetává Filipovo válečné tažení (Šp.) s Anglií, španělská flotila je poražena a Španělské námořnictvo ztrácí své postavení v obchodě.
Za vlády Alžběty I. v Anglii dochází k rozvoji kultury, vzdělanosti a umění (éra renesance a humanismu). Dochází k rozvoji divadla a dramatu (William Shakespeare).

Náboženské války ve Francii

Francouzské náboženské války souvisejí s pronikáním kalvinistů (hugenotů) do Francie, kde jsou ve střetu s katolickými obyvateli. V čele kalvinistů stáli Bourboni vládnoucí v Navarrském království (na území dnešního severního Španělska). V čele katolíků stál vévodský rod Guisů. Ti spolu bojovali nejen o otázku náboženskou, ale především o moc.
V den svatby Jindřicha Navarrského s královskou dcerou (1572) došlo v Paříži k vyvraždění a pobíjení hugenotů - tzv. "Bartolomějská noc" - nechala je pobít královna matka (byla katolička). Touto událostí Francie vstoupila do války. Země se rozdělila na dva tábory: 1) na jihu a jihozápadě Francie byli hugenoti, kteří vytvořili téměř samostatný stát (pomohla jim Anglie a německá protestantská knížata). 2) na severu a východě Francie byli katolíci, kteří založili tzv. katolickou svatou ligu, pomoc dostávali od Španělska. Jen Paříž se nepřidala ani k hugenotům (nenáviděla je), ale ani ke katolíkům.
Roku 1589 na trůn nastoupil podle dědičného práva Jindřich IV. Navarrský, který byl dříve předákem hugenotů. Když se však stal králem, tak přestoupil na katolickou víru (podpora Paříže a umírněných katolíků). Roku 1598 vydává edikt nantský, který zrovnoprávňuje katolíky a hugenoty (jak po stránce náboženské, tak politické), čímž ukončil spory v zemi. Ta byla však politicky rozvrácena, a tak se snažil uklidnit poměry (snížil daně rolníkům, šlechtu trestal nebo se musela vyplatit, podporoval výrobu a obchod ve městech). Zavedl pěstování nových plodin z Ameriky (kukuřice, morušovník), nechal opravit cesty a kanály. Byla založena východoindická společnost (podporoval kolonizaci - do Kanady). Snažil se o centralizovanou moc a o posílení politického postavení Francie v Evropě. Roku 1610 Jindřich Navarrský zemřel. Po jeho smrti nastaly znovu války a boje, do čela opět vstoupila šlechta.
Obrat nastal až v polovině 20. let 17. století, kdy vládl král Ludvík XIII. Ten předal státní záležitosti do rukou prvního ministra (kardinál Richelieu). Ludvík bojoval proti šlechtě (boření hradů). Hugenoti ztratili politickou moc, ale ne náboženskou svobodu (kvůli jednotě). Podporoval obchod a průmysl, snažil se rozšířit francouzské kolonie, jmenoval královské úředníky (soudní, finanční, policejní). V zahraniční politice bojoval proti Habsburkům (jedna z nejmocnějších vládnoucích dynastií). Zvyšováním daní však vzbudil u obyvatel odpor a bouře.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 řradek řradek | 13. června 2008 v 8:54 | Reagovat

jeto dobre ale moc ale moc dlouhe

2 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 19. května 2014 v 18:07 | Reagovat

Hello!

3 ElleEmell ElleEmell | E-mail | Web | 11. května 2017 v 12:36 | Reagovat

greenwich council emergency loans

      http://loanbadoknpz.com/ - cash loan

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">installment loan</a>

    payday loans sikeston mo

4 AnnieEmell AnnieEmell | E-mail | Web | 21. května 2017 v 6:50 | Reagovat

viagra de buy to next day

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>buy generic viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">online viagra</a>

    melhor generico viagra

5 MoisesEmell MoisesEmell | E-mail | Web | 22. května 2017 v 23:29 | Reagovat

venta viagra alemania

      http://buyviagracvz.com/ -  buy generic viagra

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> viagra online</a>

    viagra sales in the uk

6 SethEmell SethEmell | E-mail | Web | 24. května 2017 v 19:14 | Reagovat

cialis online doctor

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">cilais price</a>

    safe cialis online discount

7 KirkEmell KirkEmell | E-mail | Web | 25. května 2017 v 17:15 | Reagovat

side effects cialis viagra

      <a href=http://cheapviagrazxd.com/>generic viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazxd.com/">cheap viagra</a>

    male with viagra sexual

8 DemidEmell DemidEmell | E-mail | Web | 28. května 2017 v 19:15 | Reagovat

costo per cialis quotidiano

      http://buygvcialisonline.com/ - cialis cheap

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">cialis online</a>

    come comprare cialis in ottawa

9 MoisesEmell MoisesEmell | E-mail | Web | 30. května 2017 v 2:22 | Reagovat

i recommend cialis uk

      http://cheapxcialis.com/ - cialis online

    <a href="http://cheapxcialis.com/">generic cialis</a>

    visit web site cialis prices

10 AlexeyEmell AlexeyEmell | E-mail | Web | 1. června 2017 v 22:27 | Reagovat

ho comprato cialis online

      http://cialis10mgonlinez.com/ - cialis 10mg

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">buy generic cialis</a>

    cialis und seine wirkung

11 AlexeyEmell AlexeyEmell | E-mail | Web | 2. června 2017 v 18:09 | Reagovat

cialis online cheap prices

      http://cialis10mgonlinez.com/ - generic cialis

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">cialis 20mg</a>

    cialis senza prescrizione

12 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 3. června 2017 v 22:36 | Reagovat

Hello!

13 VelkEmell VelkEmell | E-mail | Web | 3. června 2017 v 23:22 | Reagovat

cialis devaient acheter

      http://buycialisaonline.com/ - online cialis

    <a href="http://buycialisaonline.com/">cialis online</a>

    buy cialis greece

14 ValoEmell ValoEmell | E-mail | Web | 10. července 2017 v 21:31 | Reagovat

personal loan release form

      http://bestsololoan.com/ - online payday loans

    <a href="http://bestsololoan.com/">no fax payday loan</a>

    low rate cash advance loan

15 SashaEmell SashaEmell | E-mail | Web | 14. července 2017 v 5:44 | Reagovat

achat cialis grande bretagn

      http://genericadcialis.com/ - buy cialis online

    <a href="http://genericadcialis.com/">cialis online</a>

    cialis daily use offer

16 LiosEmell LiosEmell | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 22:31 | Reagovat

wow)) cialis online 50mgs

      http://genericialisasonline.com/ - cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">cheap cialis online</a>

    we like it buy 10 mg cialis

17 MoisesEmell MoisesEmell | E-mail | Web | 23. září 2017 v 0:57 | Reagovat

branded viagra online

      <a href=http://buycxviagra.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">buy cheap viagra</a>

    link for you viagra australia

18 RevebaEmell RevebaEmell | E-mail | Web | 27. září 2017 v 13:46 | Reagovat

houston viagra

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>viagra coupon</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">buy viagra</a>

    viagra cealis

19 RevebaEmell RevebaEmell | E-mail | Web | 27. září 2017 v 18:28 | Reagovat

viagra i stockholm

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>viagra</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">cheap viagra</a>

    viagra i stockholm

20 RevebaEmell RevebaEmell | E-mail | Web | 27. září 2017 v 19:07 | Reagovat

trial cialis viagra

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>viagra</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">viagra</a>

    viagra femelle generique

21 RevebaEmell RevebaEmell | E-mail | Web | 28. září 2017 v 0:54 | Reagovat

apotheke viagra ohne

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>viagra coupon</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">viagra coupon</a>

    viagra kob online

22 RevebaEmell RevebaEmell | E-mail | Web | 28. září 2017 v 2:11 | Reagovat

buyin viagra over the counter

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">buy cheap viagra</a>

    when did viagra go generic

23 RevebaEmell RevebaEmell | E-mail | Web | 28. září 2017 v 4:51 | Reagovat

buy viagra from pfizer india

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>viagra</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">viagra coupon</a>

    just try! off brand viagra

24 RevebaEmell RevebaEmell | E-mail | Web | 28. září 2017 v 5:21 | Reagovat

viagra soft tabs usps

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>viagra coupon</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">viagra generic</a>

    free samples of viagra online

25 VoldemEmell VoldemEmell | E-mail | Web | 1. října 2017 v 23:51 | Reagovat

acheter cialis en allemagne

      <a href=http://buycialishgonline.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://buycialishgonline.com/">generic cialis online</a>

    cialis durata erezion

26 AhzleEmell AhzleEmell | E-mail | Web | 2. října 2017 v 23:32 | Reagovat

cialis dipendenza

      <a href=http://buycialishnonline.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">buy cialis</a>

    buy safe generic cialis

27 AhzleEmell AhzleEmell | E-mail | Web | 3. října 2017 v 16:03 | Reagovat

cialis 10 mg eurim pharm

      <a href=http://buycialishnonline.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">generic cialis online</a>

    lilly icos cialis

28 MessEmell MessEmell | E-mail | Web | 4. října 2017 v 19:06 | Reagovat

viagra 2010 sales

      <a href=http://cheapviagralks.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">viagra generic</a>

    online buy is viagra to safe

29 MessEmell MessEmell | E-mail | Web | 4. října 2017 v 20:43 | Reagovat

ontario viagra a without

      <a href=http://cheapviagralks.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">buy viagra</a>

    store to buy viagra

30 GerfdEmell GerfdEmell | E-mail | Web | 4. října 2017 v 23:20 | Reagovat

ordering real viagra online

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra online</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">viagra generic</a>

    wow)) viagra online france

31 GerfdEmell GerfdEmell | E-mail | Web | 5. října 2017 v 0:58 | Reagovat

proportion of men use viagra

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">viagra</a>

    il viagra ricetta

32 GerfdEmell GerfdEmell | E-mail | Web | 5. října 2017 v 4:46 | Reagovat

viagra yellow tablets

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">viagra online</a>

    where to buy pfizer viagra

33 MoisesEmell MoisesEmell | E-mail | Web | 9. října 2017 v 15:04 | Reagovat

generic viagra facts

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">cheap viagra</a>

    viagra vendo

34 MoisesEmell MoisesEmell | E-mail | Web | 9. října 2017 v 17:02 | Reagovat

chewable viagra for sale

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra</a>

    buy viagra in australia store

35 MoisesEmell MoisesEmell | E-mail | Web | 9. října 2017 v 17:12 | Reagovat

watermelon better than viagra

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>order viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">order viagra</a>

    viagra patents

36 MoisesEmell MoisesEmell | E-mail | Web | 10. října 2017 v 2:12 | Reagovat

brand name viagra sale

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra generic</a>

    buying authentic viagra online

37 MoisesEmell MoisesEmell | E-mail | Web | 10. října 2017 v 5:21 | Reagovat

kamagra viagra levitra

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>order viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra online</a>

    150 mg of viagra

38 MoisesEmell MoisesEmell | E-mail | Web | 10. října 2017 v 6:37 | Reagovat

venda viagra online

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">cheap viagra</a>

    viagra buy cheap,

39 VoloeEmell VoloeEmell | E-mail | Web | 11. října 2017 v 16:21 | Reagovat

cialis 20 mg eurim pharm

      <a href=http://cialishgcanada.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">cialis canada</a>

    cialis european

40 VoloeEmell VoloeEmell | E-mail | Web | 11. října 2017 v 19:40 | Reagovat

cialis prezzo listino

      <a href=http://cialishgcanada.com/>cialis canada</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">generic cialis</a>

    forum achat cialis internet

41 VoloeEmell VoloeEmell | E-mail | Web | 11. října 2017 v 20:04 | Reagovat

buy cialis at budapest

      <a href=http://cialishgcanada.com/>generic cialis online</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">generic cialis</a>

    i use it cialis online usa

42 GalyaEmell GalyaEmell | E-mail | Web | 13. října 2017 v 2:14 | Reagovat

cialis capsules vs soft tabs

      <a href=http://cialispurchasek.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialispurchasek.com/">generic cialis online</a>

    cialis commercial bathtubs

43 GalyaEmell GalyaEmell | E-mail | Web | 13. října 2017 v 4:10 | Reagovat

cialis for sale kl

      <a href=http://cialispurchasek.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialispurchasek.com/">buy cialis</a>

    brand cialis online from india

44 GolpEmell GolpEmell | E-mail | Web | 14. října 2017 v 0:44 | Reagovat

where to get a small loan from

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>payday loans online</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">payday loans online same day</a>

    new payday loan companies lenders

45 GolpEmell GolpEmell | E-mail | Web | 14. října 2017 v 21:48 | Reagovat

lender tree

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>payday loans advance</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">online payday advance</a>

    loans tyler tx

46 GolpEmell GolpEmell | E-mail | Web | 14. října 2017 v 22:34 | Reagovat

unsecured loans over 1 year

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>payday loans online</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">payday loan payday loans</a>

    interest rate for personal loan

47 SoloEmell SoloEmell | E-mail | Web | 15. října 2017 v 17:46 | Reagovat

bad credit loans in colorado springs

      <a href=http://soloadvance.com/> payday loans online</a>

    <a href="http://soloadvance.com/"> payday loans online</a>

    where to get a small loan

48 SoloEmell SoloEmell | E-mail | Web | 15. října 2017 v 22:04 | Reagovat

payday loans in whittier

      <a href=http://soloadvance.com/> payday loans online</a>

    <a href="http://soloadvance.com/"> personal loans</a>

    easy places to get loans from

49 SoloEmell SoloEmell | E-mail | Web | 16. října 2017 v 0:54 | Reagovat

installment loans no credit check no teletrack

      <a href=http://soloadvance.com/> payday loans online</a>

    <a href="http://soloadvance.com/"> cash advance</a>

    fast cash income

50 SoloEmell SoloEmell | E-mail | Web | 16. října 2017 v 6:16 | Reagovat

does edgars give personal loans

      <a href=http://soloadvance.com/> loans for bad credit</a>

    <a href="http://soloadvance.com/"> loans for bad credit</a>

    direct loans deferment application online

51 SoloEmell SoloEmell | E-mail | Web | 16. října 2017 v 7:21 | Reagovat

sky lending payday loans

      <a href=http://soloadvance.com/> pay day loans</a>

    <a href="http://soloadvance.com/"> cash advance</a>

    personal loan in las vegas

52 DiuderEmell DiuderEmell | E-mail | Web | 16. října 2017 v 14:26 | Reagovat

viagra vendita lin

      <a href=http://viagracanadayh.com/>viagra</a>

    <a href="http://viagracanadayh.com/">viagra</a>

    vendita di viagra generico

53 KostyaEmell KostyaEmell | E-mail | Web | 17. října 2017 v 19:21 | Reagovat

plan de generic viagra uk

      <a href=http://viagrafds.com/>viagra online</a>

    <a href="http://viagrafds.com/">online viagra</a>

    viagra 100mg vs 50mg

54 KostyaEmell KostyaEmell | E-mail | Web | 17. října 2017 v 20:21 | Reagovat

for abc viagra brain the news

      <a href=http://viagrafds.com/>cheap viagra online</a>

    <a href="http://viagrafds.com/">cheap viagra online</a>

    comprar viagra en alemania

55 MelsEmell MelsEmell | E-mail | Web | 18. října 2017 v 16:16 | Reagovat

cialis come usarlo

      <a href=http://cialisdfr.com/>order cialis online</a>

    <a href="http://cialisdfr.com/">buy cialis</a>

    walgreens cialis 20mg price

56 MelsEmell MelsEmell | E-mail | Web | 18. října 2017 v 21:21 | Reagovat

australia cialis pills online

      <a href=http://cialisdfr.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialisdfr.com/">cialis</a>

    services specialises

57 MelsEmell MelsEmell | E-mail | Web | 19. října 2017 v 1:17 | Reagovat

cialis trazodon

      <a href=http://cialisdfr.com/>generic cialis online</a>

    <a href="http://cialisdfr.com/">order cialis online</a>

    cialis en canadA?

58 MelsEmell MelsEmell | E-mail | Web | 19. října 2017 v 3:02 | Reagovat

comprar cialis en madri

      <a href=http://cialisdfr.com/>generic cialis online</a>

    <a href="http://cialisdfr.com/">order cialis online</a>

    buy cialisonline from canada

59 MelsEmell MelsEmell | E-mail | Web | 19. října 2017 v 5:19 | Reagovat

just try! pfizer cialis canada

      <a href=http://cialisdfr.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialisdfr.com/">order cialis online</a>

    try it buy 5 mg cialis

60 SashaEmell SashaEmell | E-mail | Web | 19. října 2017 v 19:02 | Reagovat

visit web site viagra viagra

      <a href=http://cheapviagracanada55.com/>canadian viagra</a>

    <a href="http://cheapviagracanada55.com/">canadian viagra</a>

    buy viagra online from tesco

61 ZakharEmell ZakharEmell | E-mail | Web | 23. října 2017 v 16:15 | Reagovat

testosterone and viagra

      <a href=http://viagracheapois.com/>how to buy viagra</a>

    <a href="http://viagracheapois.com/">where to buy viagra</a>

    viagra online europ

62 ZakharEmell ZakharEmell | E-mail | Web | 23. října 2017 v 22:41 | Reagovat

women viagra 100 mg

      <a href=http://viagracheapois.com/>order viagra online</a>

    <a href="http://viagracheapois.com/">buying viagra online</a>

    viagra generico o original

63 ZakharEmell ZakharEmell | E-mail | Web | 24. října 2017 v 2:59 | Reagovat

la viagra y sus efectos

      <a href=http://viagracheapois.com/>generic viagra</a>

    <a href="http://viagracheapois.com/">viagra no prescription</a>

    cost viagra per pill,

64 OlizerHeisa OlizerHeisa | E-mail | 26. září 2018 v 3:14 | Reagovat

viagra generic canada user rights
http://viagrawithoutdoctorpharm.com - viagra without doctor prescription
  better than viagra
<a href="http://viagrawithoutdoctorpharm.com">viagra without a doctor prescription
</a> - 20mg viagra
lily icos viagra

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.