Osvícenský absolutismus a české národní obrození 1

15. května 2007 v 16:41 |  Maturitní otázky z dějepisu
Osvícenský absolutismus a české národní obrození
Osvícenství je filozofické, kulturní, ale také politické a hospodářské hnutí konce sedmnáctého a osmnáctého století. Vychází z přesvědčení, že člověk by se měl řídit spíše vlastním rozumem nežli vírou (upřednostňuje víru v lidský rozum). Nevidí smysl lidského života pouze v posmrtné spáse, jak tomu bylo dříve, ale také v důstojném životě na Zemi.
Osvícenství vzniklo v Anglii, Francii a Nizozemí, a po celé Evropě se postupně rozšířilo převážně ve druhé polovině 18. století. Významnými představiteli této doby jsou filozofové jako například Angličan John Locke, který vyslovil myšlenku, že veškerá moc nepochází od Boha, ale z lidu. Stanovil také přirozená práva člověka, mezi něž řadil svobodu náboženského vyznání či svobodu vytváření soukromého vlastnictví. Z francouzských představitelů Osvícenství jmenujme alespoň Votaire, filozofa a encyklopedistu Denise Diderota či ženevského myslitele a také encyklopedistu Jeana Jacka Rousseaua.
Osvícenství je spjato s pokrokem v oblasti přírodních věd. Při zkoumání se badatelé a vědci opírali o zkušenost (empirii). Francouzský chemik Lavoisier utřídil chemické prvky, Švéd Carl Linnae položil základy současného způsobu dělení rostlinné říše, první galvanický článek sestrojil Ital Luigi Galvani, první elektrickou baterii Ital Alessandro Volta, zdokonalený parní stroj sestrojil Skot James Watt a první létající stroj předvedli v Paříži bratři Montgolfiérové.
Osvícenský absolutismus
- pokus vládců uplatnit myšlenky osvícenství v praxi, své právo na absolutismus ospravedlňovali i rozumově, vycházeli z názoru Hobbese (anarchie × absolutismu)
- zdůrazňuje úlohu státu vedeného osvícenským panovníkem (stát má být panovníkem reformován)
- cíl reforem: zajistit hospodářskou prosperitu země
o (podpora podnikání, manufaktur, obchodu)
o (odstranění nevolnictví a náboženské netolerance)
- cílem osvícenského absolutismu bylo zachovat starý politický režim (feudalismus)
- uplatnil se v zemích, kde nebylo silné měšťanstvo, které by mohlo uskutečnit radikální změnu
- spjat s monarchií, se šlechtou; je nástrojem pokroku
- ve Španělsku, Portugalsku, Dánsku, Rusku (Kateřina II.), Prusku (Fridrich II.), Rakousku (Marie Terezie, Josef II.)
- potřebný pro vznik kapitalistické společnosti
Rakousko
Marie Terezie
(13.5.1717 - 29.11.1780)
Po svém nástupu Marie Terezie vedla neúspěšné války o rakouské dědictví (protože okolní státy jí neuznávaly jako oficiální panovnici (žena), ale podle Pragmatické sankce vydané Karlem VI. byla rakouskou panovnicí oprávněně). V letech 1740 - 1742 vedla první slezskou válku (Prusko si činilo nároky na Slezsko, Bavorsko na Čechy a Rakousko a Sasko na Moravu). Francie si žádné územní nároky nečinila, jen zaujímala protihabsburský postoj. Roku 1741 byla obsazena Praha, bavorský vládce se nechal korunovat na českého krále (přijala ho asi polovina šlechty). Roku 1742 Marie ztratila Horní a Dolní Sasko ve prospěch Pruska (zůstalo jí Opavsko a Těšínsko).
V letech 1744 - 1745 vedla druhou slezskou válku; Praha byla znovu v obležení, docházelo k drancování. Roku 1745 byl uzavřen mír v Drážďanech (potvrzena ztráta Slezska). Manžel Marie Terezie, František Lotrinský, se stal německým císařem (tímto vznikla Habsbursko-lotrinská dynastie).
Války ukázaly potřebu reforem. V polovině 18. století Marie Terezie hledá spojence, kterého díky francouzskému ministru zahraničí hraběti Kounici, nachází právě ve Francii. K Rakousku se přidávají i další státy, které se bojí rozpínavosti Pruska (Sasko, Polsko a Rusko).
V letech 1756-63 probíhala v Habsburské Evropě, ale také v zámoří (o kolonie) sedmiletá válka. Praha byla obléhána a bylo zbořeno mnoho míst. Nakonec skončila v neprospěch Fridricha II., byl obsazen Berlín. Na Ruský trůn nastoupil Petr III., obdivovatel Pruska (germanofil), a tak se Rusko dostalo na Pruskou stranu. Manželka Petra II., Kateřina II. ho však z trůnu svrhla. Roku 1763 byl uzavřen mír, nejprve v Paříži (potvrzuje převahu Anglie v koloniích), poté v Hubertburgu (Prusku zůstává Slezsko a Kladsko).
Reformy Marie Terezie:
1. SPRÁVNÍ
- jak má být řízen a spravován stát (základ: centralismus (Vídeň), byrokracie, nejdůležitějším orgánem
direktorium)
- další státní rada, ministerstvo zahraničí
- země, které tvořili monarchii byly označovány jako kolonie (v čele byl úředník dosazený panovníkem
- v Čechách purkrabí, na Moravě hejtman)
2. FINANČNÍ
- daně - potřeba na armádu, byrokratický aparát a státní dluh
- 1747 první tereziánský katastr (soupis poddanské půdy - rustikál)
- 1757 druhý tereziánský katastr (soupis panské půdy - dominikál)
3. HOSPODÁŘSKÉ
- podpora manufaktur (různé výsady - půjčky, ...)
- začaly vznikat také městské manufaktury (v severních Čechách: bavln. manufaktura (jejím majitelem byl p. Leitenberger)
- roku 1765 byly zavedeny jednotné míry a váhy, společná (zlatková měna) - později korunová
- budování silnic (státní silnice)
- hlavní směr: do Vídně; stavěny na náklady šlechty
- požadavkem bylo, aby byly sjízdné kdykoliv
- význam: obchodní, poštovní spojení, doprava osob, vojenské důvody
- konskripce (soupis obyvatel) - v Čechách a na Moravě: 4 150 000 lidí (voj. potřeby)
- důležité pro odvody
- vzápětí vypukl hladomor (nedostatek obilí), zemřelo asi 500 000 lidí
- základním jídlem chudých byly brambory
- příčinou zaostalosti venkova bylo nevolnictví, objevily se návrhy, jak zlepšit postavení rolníků
- po venkově se šířily pověsti o zlatém patentu, který má zrušit nevolnictví, ale že to vrchnost zatajuje
- r.1775 vypuklo velké rolnické povstání v severovýchodních Čechách
- v čele byla vesnice Rtyně (na Náchodsku)
- zde vzniklo velké guberno (v čele s rychtáři - Antonín Nývlt)
- cílem bylo vyvolat velké povstání, ovládnout Prahu a zrušit robotu a nevolnictví
- skončilo porážkou selských vesnic u Chlumce
- panstvo žádá nejpřísnější tresty (4 sedláci popraveni)
- téhož roku byl vydán robotní patent, který zmírňoval robotní povinnosti
- roku 1773 byl zrušen jezuitský řád (zabaveny pozemky jezuitů, na těchto pozemcích došlo k raabizaci
→ byla zde zrušena robota, půda přidělena poddaným za peněžní poplatek a museli odvádět nájem za půdu (cílem bylo zvýšit zájem poddaných na výnosu))
- byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let (ve škole omezen vliv církve)
- vznikly tzv. triviální školy (naučit číst, psát, počítat)
- vyučovalo se v mateřském jazyce
- ve městech vznikaly hlavní školy (v němčině) - vyučoval se zeměpis, dějepis, latina, základy zemědělských a domácích prací
- v hlavních městech vznikly normální školy (vzorové), které měly připravovat učitele
- v němčině
- došlo také k reformě gymnázií (kladen důraz na přírodní vědy a dějepis)
- zavedeny industriální školy (zaváděly praktickou výuku)
- reforma universit (měla připravovat zdatné úředníky, méně důrazu na vědec. oblast)
- zakládaly se knihovny
Josef II. (1780 - 1790)
- roku 1765 se Josef II. stal spoluvladařem Marie Terezie
- od smrti jeho matky, Marie Terezie (1780) vládl samostatně
- doslova samostatně (nesnesl totiž žádné rádce, všechny reformy připravoval sám)
- jeho hlavní oporou byl byrokratický aparát
- roku 1781 vydal toleranční patent
- náboženská svoboda pro lutherány, kalvinisty, pravoslavné a Židy
- ne všechny reformy byly populární:
- chtěl např. pohřbívání bez rakví (levnější)
- r.1781 zrušil asi polovinu klášterů (kritériem byla jejich užitečnost - školství, zdravot.)
= majetek státu na podporu škol, nemocnic a dobročin. institucí
- vzdělání osvobozeno od církevní kontroly
- sňatek považován za občanskou svobodu
- omezil státní cenzuru; do vysokých církevních úřadů jmenoval Josef II. muže dle své volby
- neodstranil merkantilní politiku, ale byl ovlivněn teoriemi o ekonomické svobodě (=> soukromé podnikání)
- 1781 vydal dekret o zrušení nevolnictví
- nevolníci získali osobní svobodu (mohli se stěhovat, rozhodovat o svém osudu bez souhlasu pána)
- pokud zůstali na půdě svého pána, platili mu dávky (v robotě, naturáliích, také v hotovosti)
- roku 1789 poplatky změněny na peněžní rentu
- po smrti Josefa II. téměř všechny jeho reformy ztroskotaly
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.