Druhá světová válka 3

14. května 2007 v 20:36 |  Maturitní otázky z dějepisu
Vytvoření OSN
Na základě Charty Organizace Spojených Národů podepsané v dubnu 1945 v San Francisku byla "mezinárodní organizace na ochranu míru, garantování sociálního pokroku a lidských práv, jakož i zvyšování blahobytu jednotlivých národů" na svém prvním valném shromáždění dne 24. řijna 1945 oficiálně ratifikována. Pět hlavních vítězů druhé světové války (USA, Velká Británie, SSSR, Francie a Čína) mělo stálé místo v Radě OSN společně s právem veta.
Československý odboj za protektorátu
- 15. března zaniká druhá republika, vzniká protektorát Čechy a Morava
- 16. března byl vydán výnos o zřízení Protektorátu Böhmen und Mähren
- Čechy se stávají kolonií
- v protektorátu vytvořeny
- Říšskoněmecké orgány moci (rozhodující postavení)
- v čele: Říšský protektor (Konstantin von Neurath)
- státní tajmeník (zástupce protektora) K.H. Frank
- 12 úřadů (Oberlandräte), nadřazené čes. úřadům
- GESTAPO (Geheime Staatspolizei) = tajná policie
- SD (bezpečnostní služba říšského vůdce SS)
- Protektorátní orgány (jen formální moc, loutkový režim)
- státní prezident: Emil Hácha
- protektorátní vláda (v čele Rudolf Beran)
- (gen. Alois Eliáš (od 1941))
- (Jaroslav Krejčí)
- (Bienert - na konci války)
- protektorát = dočasný stav (provizorium)
- dokud jej Německo potřebovalo (než vyhraje válku)
- konečné řešení české otázky (Endlösung)
= germanizace prostoru a rasově vhodných obyvatel
Hospodářské a sociální poměry
- česká ekonomika byla zapojena do německého válečného hospodářství
- bylo zavedeno řízené hospodářství, do průmyslových podniků dosazeni němečtí trojhendři (důvěrníci)
- do Čech proudil německý kapitál
- roku 1940 uzavřena celní unie s Říší
- uměle vytvořen kurz koruna: marka v neprospěch koruny (podhodnocena)
- banky se dostaly do rukou německého kapitálu
- dochází k árizaci (konfiskaci Židovského majetku)
- zemědělství podřízeno potřebám Německa, rolníci museli odvádět povinné dávky, zemědělská půda využita jako vojenské cvičiště (např. v oblasti Benešova)
- od roku 1941 zavedeno totální nasazení (total einsatz) - nucené posílání lidí kamkoliv do Říše
- z našich zemí odešlo na práci do ostatních částí Říše asi 600 tis.lidí (do Německa posílány celé ročníky)
- zaveden přídělový (lístkový) systém
Kultura a vzdělanost
- tendence odpolitizování kultury
- užívány lehčí žánry
- podléhala cenzuře (omezeno rádio - nesmělo se poslouchat cizí rádio: za Londýn trest smrti)
- výuka předmětů přizpůsobovaných zájmům Říše
- šeptaná propaganda - protioficíální propaganda (co kde lidé slyšeli - poslouchali Londýn)
- kuratorium - mělo působit na mládež v duchu nacismu
Odboj
- nevzniká ze zoufalství (kdo pracuje pro Německo, má relativně klid)
- snaha využít český potenciál pro potřeby Říše
- vzniká z vlastenectví, z pocitu národního sebeuvědomění
- nesouhlas s okupací tu byl již od počátku (vedl k drobným konfliktům s Němci,sudetskými Němci)
- snahy o oživení českého nacionalismu - návrat k tradicím, k minulosti, zejm.vyzdvihovány oslavy Cyrila a Metoděje, Jana Husa
- velká demonstrace také při převozu ostatků Karla Hynka Máchy do Prahy
- vydávání Obrazů z dějin národa českého (Vladislav Vančura)
- doba TGM měla být zapomenuta (na protest proti tomu se nosily čepice "Masaryčky")
- domněnka, že válka brzy skončí a hlavní je přežít
- drobné sabotáže, poškozování strojů, heslo: "Pracuj pomalu!"
Organizovaný odboj
- domácí (občanský (demokratický), komunistický)
→ cílem: obnovit samostatnost ČSR
- zahraniční
→ rozdíly v názorech, jaké bude poválečné Československo, ale všichni chtěli změnu (ne kopii "první" republiky)
- vzniklo několik organizací:
→ PÚ (Politické Ústředí)- zabývalo se politickými otázkami (vzniklo z hradního křídla, udržovali radiové spojení s Anglií, vypracovali plán poválečného ČSR)
→ PV"VZ" (Petiční výbor "Věrni zůstaneme!") - míněno Masarykovi a jeho ideálům
→ ON (Obrana Národa)- bývalí vojáci, spolupracoval s nimi i předseda protektorátní rady Eliáš,- důstojníci
- cílem bylo v ilegalitě zformovat armádu, která měla vystupovat proti Nacistům v závěru války, podílet se na osvobození
- zpravodajské oddělení udržovalo kontakty s Londýnem
- SOKOLSKÁ REVOLUČNÍ RADA
- ZPRAVODAJSKÁ SKUPINA (* 1940)
- "Tři králové" (Balabán, Mašín, Morávek)
- orientoval se na západ (Londýn), vydával ilegální noviny s cílem působit na vědomí Čechů (snaha čelit nacistické propagandě)
Komunistický odboj
- od roku 1938 KSČ zakázána, v ilegalitě (komunisté žít "v podzemí" zvyklí)
- v čele ÚV několik lidí, existovala celá síť místních organizací, hlavní úlohu hrála disciplína
- informace o odboji nám jsou známé z fašistických záznamů
- vydávali RP (Rudé Právo) i jiné tiskoviny, orientují se hlavně na sabotáže, na Moskvu, SSSR, vedení komunistického odboje v zahraničí (Klement Gottwald)
- program: vytvořit odboj na základě národní fronty
- na podzim 1939 protestní akce (studentské demonstrace)
- 28. října srážky demonstrantů s nacisty, zabit dělník Otakar Sedláček, zraněn student medicíny Jan Opletal, ten na následky zranění zemřel
- pohřeb Jana Opletala (15.11.1939) se stal další demonstrací, fašistům posloužil jako záminka k útoku proti české inteligenci
- v noci z 16. na 17. listopadu 1939 nacisté provedli Sonderaktion: Prag (speciální akce: Praha)
- asi 1200 studentů bylo zajato, 9 představitelů zastřeleno, odvezeni do koncentračního tábora v Sachsenhausenu
- uzavření všech vysokých škol "na 3 roky" (ale až do konce války)
- dne 17. 11. 1942 vyhlášen Mezinárodní den studentstva
- 1946 - vznikl mezinárodní svaz studentstva se sídlem v Praze
- 1940 - občanský odboj se spojil pod jednotné vedení "Úvod" (Ústřední Vedení Odboje Domácího)
Zahraniční odboj
- od jara 1939 odcházejí hlavně mladí lidé do emigrace (nejdříve do Polska, pak bojují
proti Německu s Polskem), po dobytí Polska odcházejí buď do SSSR (Ludvík Svoboda) nebo přes jih Evropy do Francie (a po pádu Francie do Anglie)
- 17. října 1939 v Paříži vzniká Československý národní výbor
- reprezentant české emigrace
- v čele stojí Edvard Beneš
- cílem bylo bojovat po boku západu za osvobození ČSR, organizovat československé ozbrojené síly na západě (nejprve ve Francii - v Adge - 1000 letců, 10 000 mužů v pozemním vojsku; přicházeli sem také interbrigadisté)
- Beneš se společně s Národním Výborem snažil, aby západ neuznal Mnichov
- po pádu Francie se Národní Výbor přesunul do Anglie, tam vzniklo československé prozatímní státní zřízení
- obsahovalo několik institucí:
→ Edvard Beneš (prezident)
→ vláda (v čele s Msgre. Janem Šrámkem)
→ státní rada (prozatímní parlament)
- snaží se, aby svět uznal prozatímní zřízení (tak se stalo roku 1941 po vstupu SSSR do války)
- 18.7.1941 smlouva se SSSR (následně byla československá vláda uznána i Francií a Anglií)
Československé jednotky v zahraničí
- českoslovenští letci součástí RAF (Royal Air Force)
- základem byly skvadrony (perutě)
- slavné československé perutě: 310., 312. a 313. stíhací peruť, 311. bombardovací
- účastnili se i invaze ve Francii (1944)
- na území SSSR československé jednotky vznikly na základě smlouvy z července 1941
- československé jednotky se formovaly v Buzuluku
- v r. 1943 vznikl první československý armádní sbor v čele s Ludvíkem Svobodou (vstupují do něj i Slováci, Volyňští Češi)
- v březnu 1943 - bitva u Sokolova
- vyznamenal se Otokar Jaroš - vyznamenán in memoriam)
- úč. se také bitvy o Kyjev
Domácí odboj po roce 1941
- r. 1941 došlo ke změně postoje komunistů k válce (do té doby válku považovala (i kominterna) za důsledek imperialismu), nyní v ní vidí národně - osvobozenecký boj proti fašismu
- sbližování komunistického a občanského odboje
- v září 1941 vznikl Ústřední národní revoluční výbor ČSR
- Moskevské vedení ČSR uznává Londýnskou emigrační vládu za legitimního představitele ČSR
- do státní rady v Londýně vstupují i příslušníci kom. strany (Nosek, Laštovička, Hodinová-Spurná)
- po vstupu SSSR do války narůstá intenzita odboje
Heydrich (-iáda)
- v září 1941 do Prahy přišel Reihanrdt Heydrich (zástupce Říšského protektora - ten poslán na placenou dovolenou (Konstantin von Neurath))
- snaha udělat pořádek v protektorátu
- Heydrich vyhlásil "první stanné právo" (až do 20. ledna 1942)
=> doba teroru, zatýkání ve všech složkách odboje
- občanský odboj takřka zničen, zatčen Eliáš
- tisíce lidí, kteří se jevili jako nevyhovující posílany do koncentračních táborů
- popravováni dříve zatčení (gen. Vílý, gen. Vojta, z komunistů Ota Synek)
- "POLITIKA BIČE A CUKROVÍ"
- vyšší příděly pro dělníky budou-li více pracovat
- léčebné pobyty v Luhačovicích (pro dělníky)
- cílem: zastavit odboj, zastrašit národ, pacifikovat protektorát
- plán konečného řešení české otázky (Endlösung)
- založen na rasovém zkoumání obyvatel, podle smýšlení (pro × protinacistické)
- 1) převýchova (pro režim, rasově vhodní jedinci)
- 2) využití jako pracovní síly, po válce †
- 3) vystěhování, fyzická likvidace (rasově nevhodní nebo rasově vhodní, ale protinacističtí)
- o atentátu na Heydricha rozhodnuto v Československém národním výboře v Londýně
- 28.12.1941 na protektorátní území poslán výsadek (operace měla krycí název antropoid)
- Jozef Gabčík a Jan Kubiš
- podporováni zpravodajskou skupinou Silver A
- pomoc domácího odboje (ubytování, lístky, oděvy, obuv - měli jen anglické ošacení)
- pro tento účel velmi důležitý
- 27.5.1942 došlo k atentátu (Heydrich měl odjet do Berlína, nebylo jisté, zda-li se vrátí,..)
- Heydrich bydlel v Panenských Břežanech, odtud jezdil autem na Pražský hrad
- zvoleno místo v Libeňské zatáčce
- Gabčíkovi však selhal samopal, a tak Kubiš hodil bombu
- Heydrich zraněn, na následky zranění nakonec zemřel (4. června)
27. května 1942 nastává období Heydrichiády (nastoupil Karl Hermann Frank, vyhlásil "druhé stanné právo")
- denně vyhlašována jména zastřelených
- 1400 lidí zastřeleno, 700 zabito při domovních raziích, 3000 osob zatčeno
- vražděni např. také všichni, kdo se jmenovali Gabčík nebo Kubiš (-ová)
10. června 1942 vyhlazeny Lidice, na dvoře Horákova statku zastřeleno 200 mužů (i patnáctiletí chlapci)
- ženy odvezeny do koncentračního tábora v Rosenbrücku, děti do konc. v Chelmu, některé na převýchovu do německých rodin
- 24. června 1942 vypáleny Ležáky u Chrudimi (v blízkosti byla objevena vysílačka)
- atentátníci a parašutisté se schovávali v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v kryptě (podzemí) kostela
- K. Boromejský, J. Valčík, A. Opálka, J. Švarc
- zradil je Karel Čurda (vyzradil místo úkrytu), to bylo obklíčeno
- spáchali sebevraždu
- Karel Čurda roku 1947 popraven za zradu
- v době Heydrichiády likvidován veškerý odboj - i "Rada tří" (J. Grňa, V. Luža, K.Štainer - Veselý)
- 1942 popraven také Julius Fučík
- postoj protektorátní vlády
- podílela se na vypsání odměny na atentátníky
- lhostejný trest, který postihne nepřátele Říše
- žádná snaha zmírnit dopady
- exilová vláda to prohlásila za zradu, Háchu označila za zrádce
- odsouzena veškerá spolupráce
- od jara 1943 - rozvíjí se partyzánský boj (Beskydy, ...)
12.12.1943
- Československo - sovětská smlouva
- o spolupráci ve válce proti Německu i v době míru
- podepsal ji Beneš v Moskvě
- stala se základem pro zahraniční orientaci ČSR po roce 1945
- podepsána podle zásad rovnoprávnosti a nevměšování
- ČSR = most mezi západem a východem
- mysleli si, že spolupráce západu a východu bude pokračovat
- představa o demokratizaci sovětského režimu, pro Beneše bylo spojenectví se SSSR zárukou, že se nebude opakovat Mnichov
- v Moskvě Beneš také předložil memorandum o transferu maďarského a německého obyvatelstva z ČSR (odsun Němců) => tato myšlenka vznikla v domácím nekomunistickém odboji
- v Moskvě jednal Beneš také s představiteli KSČ o poválečném uspořádání ČSR (vznik národních výborů, národní fronty) = blok politických sil, které se zúčastní odboje
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.