Starověký Řím

19. dubna 2007 v 20:01 |  Maturitní otázky z dějepisu
Starověký Řím

Pověst: bůh Jupiter + kněžka Silvia = Romulus a Remus → posláni po vodě,vychováváni vlčicí a následně pastevcem Faustulem → podle ptáků jméno města - hádka → Remus odchází, Romulus vyorá brázdu, překročení = trest smrti ÞRemus se vrací - zabit vojáky
Řím - mezi sedmi pahorky
- řeka Tibera
- Latinové - 300 rodů
- magické číslo 3 a jeho násobky
- Apaninský poloostrov - zde mnohé indoevropské kmeny - nejpočetnější italické ( Italikové, Etruskové )
- byl ovlivněn Etrusky, Kartaginci a Řeky
a) Etruskové
- vojáci, ale nevedli války
- nejvíce si vážili rodiny
- obchodníci, námořníci
- šperky, keramika, zbraně → prodej
- staví z kamene - vodovody, kanalizace
- domy pro posmrtný život ( na kopci - tzv. nekropole )
- na hrobě - náhrobek, sousoší rodiny
- dodnes nerozluštěné písmo
- architekti - uměli klenbu
- neměli jednotný stát
- severozápad Ap. poloostrova
- neznáme původ
- vyšší kulturní úroveň
b) Kartaginci
- bývalí Féničané
- námořníci, obchodníci
c) Řekové
- kultura
I. Doba královská
(753. př. n. l. - 510. př. n. l.)
- Latinové ovládáni etruskými králi - na jejich přání → vše se od nich naučí
- 300 rodů - 300 senátorů = senát - pomáhali vládnout - PATRICIOVÉ
- rozdělili si půdu kolem Říma
- nepracují, žijí z vlastnictví půdy
→ zvou si lidi - přistěhovalce - PLEBEJOVÉ - ti jdou za bezpečím, pracují - obchodníci, řemeslníci….
- přicházejí další lidé za prací - nemají nic -tzv. bezzemci - PROLETARIOVÉ, nemusí pracovat - Řím si je vydržuje jako voliče
Servius Tullius - založil Maximu Cloacu -stoka či kanalizace - dodnes využívána -6 m vysoká
- konec 6.stol. př. n. l. pokles úcty k etruským králům
→ 510. př. n. l. - vyhnán poslední král - Farginius Superbus
II. Římská republika
(509. př. n. l. - 265. př. n. l.)
- res publica = věc veřejná
- mocný senát - volí 2 konzuly (-1 rok-)
- ti se střídají na postu diktátora
- lidový sněm - všichni Římané
- úředníci ( na půl roku )
- AEDILOVÉ → zásobování města, veřejné stavby, hry a slavnosti
- PRÉTOŘI → soudnické záležitosti
- KVESTOŘI → státní pokladna, finančnictví
- měli přehled, známosti, moc, společenskou prestiž
- doba republiky spojena s výbojnými válkami
→ dokázali ovládnout celý Apenin. poloostrov bez pocitu okupace - kolem roku 270. př.n.l.
- ovládané státy ( města, obyvatelé ) - možnost občanství
Římská legie
- 5000 vojáků - disciplinovaní
- čím hůře dopadli - pustili se do další práce s vervou
- pěší vojsko - štít, krátké kopí,meč (gladius),tornička,lopatka, přilbice, brnění z plátů,sandále
- jízdní oddíly ( jen desítky lidí )
- důstojníci - vše si platí sami - výzbroj → z počátku jen majetní
- byla to čest
- kořist byla vojáků
Punské války
- Řím zatoužil po dobytí Středomoří, brání jim Kartaginci
1. Punská válka ( 264. - 241. př. n. l. )
- " Kartaginci chtějí přepadnout Messanu " → vyvolaná válka
- zpočátku Kartaginci vítězí
- Římané se učí na lodích a nakonec vyhrají
- K. zaplatili Sicílií, Sardinií a Korsikou
- K. přesunují armádu do Hispánie ( stříbrné doly )
- nové město - Nové Kartágo
- Hamilkar - příprava na odvetu
- 217. př. n. l. Hannibal vystřídal svého otce Hamilkara
2. Punská válka ( 218. - 202. př. n. l. )
- Hanibal - útok podél břehů - v Galii - 40000 Galů → 100 tisíc vojáků
- 30 slonů ( strašidlo, nosič, zásobárna masa )
- mnoho koní
- přechod přes Alpy - unikátní a odvážný čin
- ztráta 70 tisíc vojáků
- Hanibal vítězí - u Trasimenského jezera, u Kann
- prohraná bitva - u Zanny
- H. uprchl do Malé Asie
- cena: Hispánské doly, Hispánie,celé loďstvo,260 tun stříbra
3. Punská válka (149. - 146. př. n. l. )
- Kartágo obléháno Římany → srovnáno se zemí
- vyvraždění žen a dětí, silní muži - otroctví
- posoleno - nic neroste
- Hannibal se zasebevraždil
______________________________________________
Římané - provincie Afrika
- provincie Asie - Sýrie, Palestina
- provincie Evropa - Řecko
→ Romanum imperium
Římská republika - sice vrchol, ale má krizové stavy
- malé vojsko
- Řím " praská ve švech "
→ pozemková a vojenská reforma
- obyvatelstvo : OPTIMÁTI - Lucius Cornelius Sulla
( optimus = nejlepší )
POPULÁROVÉ - Gaius Marius
( populus = lid ) - chtějí reformy
Pozemková reforma
- do Říma obrovské bohatství → Římané nakupují půdu → velkostatky ( latifundie ) - otroci → nejlevnější pracovní síla ( nekvalitní práce ) Þ likvidace malých vlastníků půdy → ti půdu prodají = bezzemci → odchod do Říma
Bratři Grakchové ( Tiberius, Gaius )
- 133. př. n. l.
- o pozemkovém maximu = 1 rodina - 1000 jiter půdy ( 1 jitro - 2837 km² )
→ Tiberius zavražděn ; 123. př. n. l. Gaius také umírá - sebevražda
Vojenská reforma
Gaius Marius
- žoldnéřské vojsko
- 16 let služba - potom veterán ( -dostane půdu- )
SPORY MEZI POPULÁRY A OPTIMÁTY → občanská válka
82. př. n. l. - Sullova diktatura
- pomáhá si vojskem, teror
- proskripsy - seznamy nepohodlných osob = postaveni mimo zákon, zabavení majetku, beztrestné zabíjení
- titul diktátor (neomezená vláda), doživotně
- posiluje moc senátu (zdvojnásobení počtu senátorů - 600), omezena práva tribunů
- po Sullově smrti obnovena republika
79. př. n. l. - zavražděn
Spartakovo povstání
Spartak - Dácie
- na trhu koupen majitelem gladiátorské školy Capua
- 73 př. n. l. - otroci se Spartakem uprchli - schovali se na stěnách Vesuvu
- za ním další - naučili se bojovat
- pak dva tábory - vrátit se domů X bojovat dál
- 71 př. n. l. - Spartakus padl … armáda poražena
- zbylo 6000 lidí, poraženi Crassem
- Via Apia - cesta života
___________________________________________________
První triumvirát ( 60. př. n. l. )
Crassus -oblíbený muž
Gaius Julius Caesar - porazil Galii
Pompeius
- Crassus umírá
- Caesar byl v Galii - vrací se do Říma - překročil Rubicon ("Kostky jsou vrženy") → občanská válka
- Pompeius utíká do Malé Asie a pak do Egypta - tam zavražděn ( Ptolemaios )
(- Caesar měl Pompeia rád - dal mu svou jedinou dceru -)
49. př. n. l. - Caesar jediný vládce Říma - choval se nerepublikánsky
  • vždy tvrdil, že je republikán → stínové císařství
  • prohlásil se jediným a doživotním diktátorem a tribunem lidu → rozhoduje o státní pokladně
  • měl senátorskou imunitu → nemohl být obviněn za zpronevěru
  • rozšířil senát o 300 členů - 900
  • Římané ho měli rádi - ukončil občanskou válku a zavedl pořádek v provinciích (nabídl jim římské občanství)
  • oženil se s Kleopatrou podle egyptských zvyklostí
  • měl s ní jediného syna - Caesariona
  • donutil senát, aby ho prohlásili ze boha - udělali pro všechny země mimo Řím
  • od mlada trpěl padoucnicí,měl málo vlasů → bobkový list
  • měl dokonalou síť špehů
44. př. n. l. - zavražděn
- Řím povstal proti vrahům
Druhý triumvirát ( 43. př. n. l. )
- jediný cíl - potrestat vrahy
Markus Antonius ( přítel Caesara )
Octavianus ( adoptivní syn Caesara )
Lepidus ( vystřídal Caesara v Galii )
- byl brzy rozpuštěn
Lepidus - požádal o titul nejvyššího kněze ( pontifex maximus )
Markus Antonius
- šel na východ
- Řím přestal mít peníze na jeho vojsko → poslali ho do Egypta pro peníze
- oženil se s Kleopatrou - měli hodně dětí
- každému svému dítěti dal dědictví ( půdu v Římě )
→ válka mezi Římem a Egyptem ( sepsal závět - chce spočinout po boku Kleopatry )
31. př. n. l. - bitva u Acta
- námořní ( varovali ho před bojem na moři )
- Kleopatra odplula → M.A. propadl panice a utekl za ní
→ neunesl zradu svým legiím → sebevražda
- Octavianus obsadil Egypt
- Kleopatra spáchala sebevraždu
- Octavianus zabil její děti ( i Caesariona )
_________________________________________________
Octavianus ( 31. př. n. l. - 14. n. l. )
- jednoznačně směřuje k císařství
- obsazení úřadů svými lidmi
- roku 27. př. n. l. - senát na 1000 členů
- nové sepisování občanů - nechal se zapsat jako první
→ přední mezi rovnými ( princeps inter pares )
→ principát ( - konec republiky - )
- prohlásil se tribunem lidu a bohem
- nechal se přejmenovat na Augusta ( božský = Augustus )
- zakládá JULIÁNOVSKOU DYNASTII ( podle Caesara )
- rozdělil státní pokladnu:
- aerarium - státní ( peníze z provincií senátu )
- fiskus - soukromá ( peníze z jeho provincií )
- nejvíce rozšířil území ( Hispánie a Galatie v Turecku, Ratie, Panonie, Poesie, Norikum ve stř. a již. Evropě )
- používá žoldnéry ( omezení 25 - 30 let )
- vymyslel požárníky ( vigilové ) - 4500
pořádkovou službu - 1500
osobní stráž ( pretoriáni ) - 5000
- jeho vláda přinesla Římu prosperitu → oblíben
- jeho žena ho zabila ( jed v olivách )
- z prvního manželství syn Tyberius
Tyberius ( 14. n. l. - 37 n. l. )
- mnoho reforem
Caligula ( 37. - 41. n. l. )
- jeho otec byl vojevůdce
- myslel si, že je Zeus - oženil se sestrou
- zabil svou ženu a snědl své dítě
- pak zabit pretoriány
Claudius ( 41. - 54. n. l. )
- Caligulův strýc, koktal a napadal na jednu nohu ( krčil se za závěsem )
→ prohlásili ho za císaře
- zmílili se v něm - byl inteligentní, vzdělaný, miloval historii = zapsal vládu od Augusta s mnoha podrobnostmi
- nejschopnější z Juliánovců
- dobrý vojevůdce ( dobyl Británii )
- Messalina - nejkrásnější žena Říma - velmi ho podváděla - byla to jeho velká láska
- druhá žena ho podváděla jen málo
- měla s ním syna Nera
- C. přijal jed od manželky
Nero ( 54. - 68. n. l. )
- tvrdil, že je nejlepší básník
- říkali, že zapálil Řím → chtěli ho zabít → zasebevraždil se
- nastupují FLAVIOVCI ( Flavius Vespasianus ) 69. - 96. n. l.
Titus ( 89. - 91. n. l. )
- zbořil Židům Šalamounův chrám
- nastupují ADOPTIVNÍ CÍSAŘI ( císař vybral za života nejschopnějšího muže )
Traiánus
- dokončil Limes Romanum ( chránění před Germány )
- bojoval v Dácii ( Rumunsko ) - porazil Dáky
→ na jeho počest - Traiánův sloup ( Římské náměstí dodnes ) - do středověku jeho popel
- dobyl Mauritánii
Hadriánus
- Hadriánův val ( ochrana před nepříznivými větry ) - součást Limes Romanum
- dobyl Británii, rozmetal povstání Židů
Markus Aurelius
- "filosof na trůně"
- dílo Hovory sobě
- nechtěl válku = pacifista
- napaden Markomany
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Andy Andy | E-mail | 12. června 2008 v 1:01 | Reagovat

avooj...máš to docela dobře napísaný, sice ti pár věcí chybí a některé mi bohužel nesedí...ale jako fakt dík...docela mi to pomohlo

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.